Prawie 60 mln zł otrzymają organizacje pozarządowe w ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Ruszający dzisiaj konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 1 mln zł, w zależności od Priorytetu.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji non-profit. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w Programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.

Nowe kryteria strategiczne
W ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje o niskim rocznym przychodzie, organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25–50 tys. mieszkańców) oraz organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014–2020.

– Wsparcie małych organizacji, które z wielką pasją budują społeczeństwo obywatelskie mimo
ograniczonych zasobów, to dla nas priorytet – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, organizatora konkursu. – Dlatego właśnie zmodyfikowaliśmy dotychczasowe kryteria i po raz
pierwszy wprowadziliśmy premie punktowe dla niewielkich podmiotów, które działają w małych i średnich
miejscowościach.

Na ocenę wniosków wpływ będzie miał także zakres merytoryczny projektu. Premiowane będą projekty,
których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, czyli: partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, rozwoju wolontariatu, rozwoju think-tanków obywatelskich, edukacji obywatelskiej (w tym edukacji historycznej i uniwersytetów ludowych) oraz rozwoju instytucjonalnego organizacji, obejmującego m.in. tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp. Dodatkowe punkty będą mogły również otrzymać inicjatywy dotyczące obchodów 100-lecia
niepodległości Polski.

Wsparcie rozwoju organizacji

Tegoroczna edycja Programu FIO wprowadza po raz pierwszy możliwość przeznaczenia części dotacji
na rozwój instytucjonalny własnej organizacji. Ze środków FIO – poza kosztami bezpośrednio związanymi
z realizacją zadania – do 20% wysokości dotacji będzie można przeznaczyć na takie działania, jak np.:

  • podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
  • działania zmierzające do zapewnienia organizacji stabilności i większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności;
  • uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
  • zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

Obszary projektów

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku publicznego.  Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

1. Małe inicjatywy
2. Aktywne społeczeństwo
3. Aktywni obywatele
4. Silne organizacje pozarządowe

Wysokość dotacji wynosi od 20 do 400 tys. zł w priorytetach 2, 3 i 4 oraz od 20 tys. do 1 mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2, 3 i 4) oraz 500 tys. zł (priorytet 1).

Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: fio.niw.gov.pl. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w maju br.

Wysokość środków w 2018 r. wynosi 60 mln zł, z czego 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4
mln zł na obsługę techniczną Programu.

Infolinia programu

Szczegółowe informacje na temat FIO będzie można uzyskać do 29 marca br. pod numerem
telefonu: 785 682 200, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00–15:00 lub na stronie internetowej: fio.niw.gov.pl

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze