W ostatnim czasie otrzymujemy wiele sygnałów od mieszkańców Chróścic dotyczące jakości wody na ich terenie. Sytuacja, z tego co dowiedzieliśmy się od Spółki Prowod, odpowiedzialnej za gospodarkę wodną na terenie gminy Dobrzeń Wielki, jest częściowo spowodowana prowadzonymi inwestycjami.

Prowadzona na terenie Chróścic inwestycja pn. „Zaprojektowania i rozbudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chróścice gm. Dobrzeń Wielki wraz z magistralą wodociągową od SUW Chróścice do miejscowości Dobrzeń Wielki” w żadnym wypadku jednak nie doprowadziła do pogorszenia się wody w sensie jej zdatności do użycia. Woda spełnia wszelkie niezbędne normy sanitarno-epidemiologiczne.

O inwestycji w Chróścicach i jakości wody rozmawiamy z Mariuszem Pelcem, dyrektorem ds. technicznych w Spółce Prowod.

Jakub Strumiński: Na czym polega modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w  Chróścicach?

Mariusz Pelc: : Wykonujemy nowe ujęcie wody, zwiększamy przepustowości stacji z obecnych 90 m³/h do 110 m³/h poprzez rozbudowę części technologicznej stacji, a także budujemy nowy zbiornik oraz magistralę wodociągową prowadzącej od stacji do sieci wodociągowej w Dobrzeniu Wielkim. Musimy ingerować  w istniejący układ technologiczny, dlatego począwszy od dnia 3 października 2017 r. wprowadzona została stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu. Zawartość chloru wolnego jest utrzymywana na poziomie nie przekraczającym 0,3 mg/l, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), co może powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Jak często woda jest chlorowana i badana?

Prowadzona jest stała dezynfekcja wody uzdatnionej podchlorynem sodu. Zawartość chloru wolnego w wodzie uzdatnionej jest stale monitorowana przez pracowników Spółki. Badania wody w ramach realizowanej przez Spółkę kontroli wewnętrznej przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) raz na cztery miesiące w stałych punktach poboru wody, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Badania przeprowadza na zlecenie Spółki Prowod Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Ponadto raz na kwartał woda jest kontrolowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, który wydaje ocenę jakości wody. Przeprowadzane są również dodatkowe badania w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody. Wyniki badań publikowane są na stronie internetowej Spółki Prowod: https://bip.prowod.pl/152/102/informacja-o-badaniach-jakosci-wody.html

W skali jakości wód na obszarze Opolszczyzny jaką mamy wodę w dobrzeńskiej gminie?

Woda uzdatniona w każdym wodociągu powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Jakość ujmowanej wody surowej (przed uzdatnieniem) jest różna, w zależności od jej dostępności na danym obszarze. Może być ujmowana woda podziemna lub woda powierzchniowa. Wodociąg Chróścice zasilany jest wodą podziemną, która charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza i manganu oraz obecnością gazów rozpuszczonych, takich jak siarkowodór. Ujmowana woda jest wodą miękką. Układ technologiczny stacji uzdatniania wody zapewnia usunięcie z wody surowej żelaza i manganu do wartości zgodnych z w/w rozporządzeniem, które wynoszą dla żelaza – 200 µg/l, dla manganu – 50 µg/l. Uzdatniona woda po procesie napowietrzania i filtracji ciśnieniowej magazynowana jest w zbiornikach wody czystej.

Jeśli konsument ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości wody, czy ma on prawo zlecić badania Państwu, by mieć pewność, że wszystko z wodą jest w porządku? I kto poniesie w tym przypadku koszty takiego badania?

Spółka nie prowadzi laboratorium, badania wody w ramach kontroli przeprowadzanej przez Spółkę wykonuje Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Mieszkańcy mogą zlecić wykonanie badań wody w odpowiednim laboratorium na własny koszt.

Czyli śmiało możemy powiedzieć, że wodę w Chróścicach możemy spożywać bez uprzedniego przegotowania?

Woda spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i może być spożywana bez przegotowania. Jak już wspomniano, wprowadzona stała dezynfekcja na czas modernizacji może powodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zakończenie prac związane z modernizacją planowane jest na czerwiec 2018 roku i po tym terminie smak i zapach wody zdecydowanie się poprawi.

Fot. Prowod

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

Wyłączono komentarze