Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 • Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania serwisu internetowego Opowiecie.info prowadzonego pod adresem http://opowiecie.info.
 • Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą Użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania z serwisu.
 • Każdego Użytkownika serwisu internetowego Opowiecie.info obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania z serwisu.
 • Serwis internetowy Opowiecie.info zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników serwisu. Nigdy nie wpływa to na najważniejszą zasadę: nie udostępniamy ani nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych Użytkowników serwisu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani udostępnić dane będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 • Administratorem danych osobowych Klientów jest Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643.

2. Dane Osobowe

 • Przeglądanie zawartości serwisu internetowego Opowiecie.info, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), wypełnienia formularza kontaktowego lub pierwszego zakupu na stronie serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty/usługi. Dane te są zbierane przez administratora serwisu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych Użytkownika.
 • Właściciel wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 • Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Właściciela wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Właściciela jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu:

– umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji strony internetowej,

– realizacji zamówień na produkty i usługi Właściciela,

– reakcji na informacje przesłane Właścicielowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

– realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,

– realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela oraz jego partnerów – handlowych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

 • Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Właściciela, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Właściciela.
 • Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisu internetowego Opowiecie.info i Właściciel mają dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

3. Realizacja zamówień w serwisie internetowym Opowiecie.info

 • Zamówienie złożone w serwisie internetowym Opowiecie.info zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

– Imię i nazwisko,

– Nazwa firmy (jeśli konieczne),

– NIP firmy (jeśli konieczny),

– Adres do faktury,

– Adres poczty elektronicznej,

– Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Użytkownika. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Serwis internetowy Opowiecie.info zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom serwisu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz – w wyjątkowych sytuacjach – kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

4. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów i innych formularzy

 • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Właściciela i dostępnych na Opowiecie.info wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Właścicielowi zwracać się do czytelników po imieniu.
 • Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w rozdziale II.
 • Serwis internetowy Opowiecie.info zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników; usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin serwisu Opowiecie.info.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych (zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu opowiecie.info, usług i produktów, zmian, promocji, życzeń, oraz informacji komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Właściciela) wiadomości Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela.
 • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Właściciela i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Właściciela nie podlegają Polityce Prywatności. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Właściciela. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

5. Jawne Dane Osobowe

 • Dane osobowe podane na serwisach należących do Właściciela przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 • Właściciel nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Właściciela.

6. Cookies

 • Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika serwisu internetowego Opowiecie.info w celu identyfikacji
  i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Istnieje możliwość korzystania z serwisu bez użycia plików cookies, w tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia do przeglądarki internetowej.
 • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.