Regulamin

Regulamin konkursu „Walentynki w rytmach Disco Polo” – https://opowiecie.info/wp-content/uploads/2020/01/regulamin-konkurs-—-walentynki.odt

Regulamin konkursu „Profesjonalny masaż” – https://opowiecie.info/regulamin-konkursu-profesjonalny-masaz/

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU INTERNETOWEGO OPOWIECIE.INFO

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony www.opowiecie.info zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie www.opowiecie.info lub złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z HIT MEDIA Sp. z o.o., Ul. Namysłowska 40/5, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 9910543512, REGON: 521200796, Numer KRS: 0000952577, bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.
 3. Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

 1. Definicje pojęć użyte w Regulaminie określają:

a) Klient – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystający z usług Właściciela, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku osoby fizycznej oznacza to osobę pełnoletnią.

b) Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

c) Strona Opowiecie.info – Strona internetowa dla Klientów Właściciela udostępniająca informacje o marce Opowiecie.info i Właściciela dostępna pod adresem https://opowiecie.info.

d) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.

e) Cookies – tzw. „ciasteczka”, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dotyczące odwiedzin, takie jak np. typ przeglądarki itp.

f) Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany do Klientów za pomocą poczty elektronicznej po ich wcześniejszym zapisaniu się do niego.

g) Facebook – portal społecznościowy https://www.facebook.com/opowiecie.info, przez który udostępniane są funkcje i usługi zgodne z regulaminem portalu.

h) Adres poczty elektronicznej – to tzw. adres email umożliwiający przesyłanie wiadomości internetowych (listów elektronicznych) poprzez sieć komputerową, w tym poprzez Internet, składający się z identyfikatora użytkownika, znaku @ oraz nazwy domeny serwera poczty.

i) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

j) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§3

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z określonych Usług ani nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 2. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Klienta oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej.

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) Wysyłka Newslettera na podstawie rejestracji.

b) Złożenie reklamacji za pomocą formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

c) Korzystanie z Facebooka na podstawie rejestracji.

d) Zakup powierzchni reklamowej i pozostałych usług za pomocą formularza.

2. Aktualny zakres Usług oferowanych Klientom dostępny jest na Stronie internetowej Opowiecie.info. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.

3. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej Opowiecie.info i nie stanowią zmiany Regulaminu.


III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§5

 1. Właściciel świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Właściciela ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.
 5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej Usługi.

§6

 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i/lub podanie adresu poczty elektronicznej w Newsletterze lub formularzu kontaktowym na Stronie internetowej.
 2. Właściciel jest zobowiązany zbierać przesłane przez Klientów zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Klienta informacji, na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Właściciel zobowiązuje się do niewysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 §7

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi w zależności od udzielonej przez Klienta zgody może dotyczyć następujących danych, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: adresów e-mail; danych udostępnionych w celach marketingowych; danych niezbędnych do wykonania Usług oraz obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są
  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. Korzystanie z „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 4. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

IV Korzystanie z usług

§8

 1. Strona internetowa Opowiecie.info jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Właściciel zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej Opowiecie.info w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 2. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z Właścicielem zgodnie z postanowieniami §10.

§9

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Właściciela treści powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Właściciela lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
  w świadczeniu usług drogą elektroniczną; naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Właściciel nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej Opowiecie.info, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami oraz zaleca stosowanie programów antywirusowych.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niestosowania się do powyższych zaleceń ani za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.
 4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Wydawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie.
 6. Rezygnacja, o której mowa w punkcie 5. jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

§10

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.opowiecie.info.
 2. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
 3. Usługi w serwisie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach usługi, jej cenie, rozmiarze itp.
 4. Klient zamawiając usługę dokonuje jej wyboru, w sposób właściwy dla danej usługi określając w szczególności wielkość powierzchni, okres trwania, umiejscowienie, ilość, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
 5. Klient po złożeniu zamówienia ma prawo do jego anulowania w całości bez żadnych konsekwencji.

§11

 1. JAK KUPOWAĆ – szczegółowa instrukcja

a) Po wybraniu przez Klienta rodzaju usługi, należy kliknąć ikonkę „KUP REKLAMĘ” lub „KUP OGŁOSZENIE”.

b) Następnie należy wybrać „CZAS EMISJI”, „ILOŚĆ” i kliknąć ikonkę „DODAJ DO KOSZYKA”

c) Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.

d) Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne usługi do koszyka.

e) Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „ZOBACZ KOSZYK”.

f) Po wejściu na stronę koszyka, należy sprawdzić poprawność zakupów i kliknąć ikonkę „PRZEJDŹ DO KASY”.

g) Jeśli Klient ma już konto należy się zalogować i uzupełnić „SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI”. W przypadku braku konta należy założyć konto a następnie uzupełnić „SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI”.

h) Po wprowadzeniu danych adresowych należy wybrać sposób płatności.

i) W przypadku wybrania płatności „PRZELEW BANKOWY” należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę „KUPUJĘ I PŁACĘ”. W przypadku wybrania płatności „PŁACĘ Z PRZELEWY24” należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard) i następnie kliknąć ikonkę „ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY”.

j) Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo usługę) znajdującą się na stronie serwisu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.

k) Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

Uwaga: W przypadku wybrania jako formy płatności za usługę „Płacę z Przelewy24”, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu Przelewy24) w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (przy czym przez dzień roboczy w niniejszym regulaminie rozumie się każdorazowo każdy dzień tygodnia liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za usługę. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu płatności w „Przelewy24″ należy kliknąć ikonę „REZYGNUJ”, a następnie wybrać opcję „ZAPŁAĆ PONOWNIE”.

§12

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należny podatek.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 3. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

§13

 1. Wszystkie usługi przedstawiane na stronie internetowej są usługami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na tą samą usługę przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że usługa nie będzie dostępna. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§14

 1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia.
 2. Jeżeli wybrana usługa jest dostępna, zostanie zrealizowana w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku wybrania jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem Przelewy24) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za usługę na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.

§15

 1. Szybki przelew:

a) Przelewy, które akceptowane są przez Właściciela, to tzw. „szybkie przelewy” dokonane przy użyciu pośrednika serwisu Przelewy24.

b) Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy. Lista dostępnych sposobów zapłaty poprzez serwis Przelewy24 znajduje się poniżej:

 1. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, Klient otrzyma numer konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie.
 2. Karta kredytowa/płatnicza:

a) Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

4. Zabezpieczenie przed oszustwami:

a) Serwis Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, że nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.

b) Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Właściciela na adres: info@opowiecie.info.

§16

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych serwisu www.opowiecie.info nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.) (dalej jako „Kodeks cywilny”).

§17

 1. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku, gdy deklarowany czas realizacji przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do Właściciela, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu realizacji zamówienia.

§18

 1. Właściciel każdorazowo dokumentuje sprzedaż usług za pośrednictwem serwisu internetowego Opowiecie.info zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi fakturę VAT.

V. Reklamacje

§19

 1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami telefonicznie: +48 77 400 79 32 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@opowiecie.info
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

VI. Dane osobowe i pliki cookies

§20

 1. Administratorem danych osobowych Klienta serwisu internetowego HIT MEDIA Sp. z o.o., Ul. Namysłowska 40/5, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 9910543512, REGON: 521200796, Numer KRS: 0000952577.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Właściciela wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 3. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) (dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”).
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktury VAT).
 6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym serwis internetowy – Właściciela, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

§21

 1. Serwis Opowiecie.info wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.opowiecie.info.

VII. Postanowienia końcowe

§22

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku zmian Regulaminu Właściciel powiadomi wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej Opowiecie.info
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.opowiecie.info.

§23

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza Właścicielem.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.
 3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Właścicielem w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Właściciela.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy Kodeks cywilny.
 5. Data publikacji Regulaminu: 26 września 2018 roku.