Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania serwisu internetowego Opowiecie.info prowadzonego pod adresem https://opowiecie.info.
 2. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą Użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania z serwisu.
 3. Każdego Użytkownika serwisu internetowego Opowiecie.info obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania z serwisu.
 4. Serwis internetowy Opowiecie.info zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników serwisu. Nigdy nie wpływa to na najważniejszą zasadę: nie udostępniamy ani nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych Użytkowników serwisu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani udostępnić dane będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów jest
 6. HIT MEDIA Sp. z o.o., Ul. Namysłowska 40/5, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 9910543512, REGON: 521200796, Numer KRS: 0000952577.
 7. W zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Właściciel przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów:
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024);
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, ze zm.);
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

II. Dane Osobowe

 1. Przeglądanie zawartości serwisu internetowego Opowiecie.info, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), wypełnienia formularza kontaktowego lub pierwszego zakupu na stronie serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty/usługi. Dane te są zbierane przez administratora serwisu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych Użytkownika.
 2. Właściciel wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO):
  • celów wykonania umowy;
  • Umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcji serwisów;
  • Realizacji zamówień na produkty i usługi Właściciela;
  • Reakcji na informacje przesłane Właścicielowi z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
  • Realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów;
  • Realizacji marketingu produktów i usług Właściciela oraz jego partnerów handlowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na tego rodzaju marketing;
 • Bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

III. Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo:

 • Dostępu do treści swoich danych;
 • Sprostowania danych;
 • Usunięcia danych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych;
 • Przenoszenia danych;
 • Wniesienia sprzeciwu (użytkownik, którego dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim);
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 1. Poprzez (I) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Użytkownika formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług Właściciela, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (II) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Użytkownik dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Właściciela.
 2. Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy serwisu internetowego Opowiecie.info i Właściciel mają dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

IV. Realizacja zamówień w serwisie internetowym Opowiecie.info

 1. Zamówienie złożone w serwisie internetowym Opowiecie.info zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:
  • Imię i nazwisko,
  • Nazwa firmy (jeśli konieczne),
  • NIP firmy (jeśli konieczny),
  • Adres do faktury,
  • Adres poczty elektronicznej,
  • Numer telefonu.

   

 • Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Użytkownika. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Serwis internetowy Opowiecie.info zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom serwisu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz – w wyjątkowych sytuacjach – kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów i innych formularzy

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Właściciela i dostępnych na Opowiecie.info wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Właścicielowi zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w rozdziale II.
 4. Serwis internetowy Opowiecie.info zastrzega sobie prawo do chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych; zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników; usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin serwisu Opowiecie.info.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych (zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu opowiecie.info, usług i produktów, zmian, promocji, życzeń, oraz informacji komercyjnych, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Właściciela) wiadomości Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela.
 6. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Właściciela i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Właściciela nie podlegają Polityce Prywatności. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Właściciela. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VI. Jawne Dane Osobowe

 • Dane osobowe podane na serwisach należących do Właściciela przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 • Właściciel nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Właściciela.

VII. Cookies

 1. Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika serwisu internetowego Opowiecie.info w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Istnieje możliwość korzystania z serwisu bez użycia plików cookies, w tym celu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia do przeglądarki internetowej.

VIII. Odsyłacze do innych stron internetowych

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za linki (odsyłacze) umieszczone w serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do polityki prywatności prowadzonej przez Właściciela serwisów. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapisów dotyczących ochrony prywatności właściwych dla stron, do których prowadzą odsyłacze.

IX. Kontakt

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.