Sprawy gospodarcze, przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Chróścicach czy Strategia Rozwoju Gminy to niektóre z tematów poruszanych podczas 66. sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki, która odbyła się w czwartek (29 listopada).

Sprawozdanie międzysesyjne 

Wójt gminy Dobrzeń Wielki – Piotr Szlapa – przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami, za okres 26.10-30.11. Wśród nich znalazły się: spotkania z prezesami klubów sportowych, spotkania w Opolu w sprawie sieci ciepłowniczej i ciepła dostarczanego do mieszkańców oraz wizji na przyszłość, temat dróg gminnych i ich zimowego utrzymania, podpisywanie umów na oświetlenie w gminie, odsłonięcie muralu w Chróścicach, spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie projektu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez gminę Dobrzeń Wielki czy spotkania z sołtysami.

Ponadto m.in.: tematy oświatowe, kontrole NIK, odbiór klimatyzacji w GOK-u, zagadnienia dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, temat Ośrodka Zdrowia w Chróścicach, gminne Senioralia, obchody Dnia Pracownika Socjalnego, spotkania z szefostwem Prowodu dotyczące opłat i stawek oraz spotkanie w GOK-u w sprawie wręczenia stypendiów ministerialnych uczniom województwa opolskiego.

Podczas czwartkowej sesji zatwierdzono następujące uchwały:

 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2023 i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony (obręb Czarnowąsy)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony (obręb Dobrzeń Wielki)
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Dobrzeń Wielki
 • Uchwała uchylająca uchwałę nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Dobrzeń Wielki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2023 r.
 • Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Chróścicach”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
 • Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • Uchwała w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028
 • Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028
 • Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania w 2024 roku opieki zapewnianej w żłobku oraz w klubie dziecięcym na terenie Gminy Popielów dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Popielów
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2024 roku opieki zapewnianej w żłobkach oraz klubach dziecięcych na terenie Miasta Opola dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Miasta Opola
 • Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Łubniany w sprawie zasad finansowania w 2024 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Łubniany  dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki oraz opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Łubniany
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Murów w sprawie zasad finansowania w 2024 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Murów
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pokój w sprawie zasad finansowania w 2024 roku opieki zapewnianej w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki dzieciom z terenu Gminy Pokój
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobrzeń Wielki a Gminą Popielów w przedmiocie powierzenia Gminie Popielów realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023–2027
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2023–2027

Centrum w Chróścicach, sprawy oświatowe i sprawy różne 

– Jedną ze spraw dzisiaj przyjmowanych była ta dotycząca nowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chróścicach. Dzięki temu zadaniu 20 pensjonariuszy dziennie będzie mogło korzystać z usług placówki już od kolejnego roku. Ponadto rozpatrzono szereg uchwał dotyczących różnego rodzaju spraw gospodarczych, ale też i przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – mówił Rafał Kampa, radny gminy Dobrzeń Wielki. – Wyniki konsultacji pokazały jasno, że naszym organizacjom przede wszystkim cały czas brakuje środków do działania, dlatego też serdecznie zachęcam, aby korzystały ze środków przygotowanych przez samorząd gminy, powiat, ale też Samorząd Województwa Opolskiego, bo w 2024 roku blisko 50 konkursów będzie ogłoszonych między innymi w opolskim Urzędzie Marszałkowskim.

Mieszkańcy gminy złożyli już odpowiednie dokumenty dotyczące zarówno rekrutacji na poszczególne stanowiska pracy w Centrum Opiekuńczo-Mieszalnym w Chróścicach, jak i rekrutacji pensjonariuszy. Kwestia prowadzenia instytucji będzie odbywała się w sposób odpłatny. Przyjęto uchwałę, która mówi o tym, że osoba, która będzie chciała zostać uczestnikiem Centrum, będzie zobowiązana do odprowadzenia 10% dochodu na potrzeby instytucji.

Inne uchwały, to m.in. te dotyczące ustalenia sieci szkół i przedszkoli oraz odpłatności żłobków dla dzieci, które mieszkając w gminie Dobrzeń Wielki, przebywają w żłobkach znajdujących się w gminie Pokój, Murów, Popielów, Łubiany i miasta Opola, tak, aby taka odpłatność trafiała właśnie do Opola. Gmina Dobrzeń Wielki z kolei dopłaca do dzieci 400 zł, w innych gminach wygląda to inaczej, lecz ta uchwała ma przede wszystkim rozwiązać sprawy związane ze ściągalnością tych środków od poszczególnych gmin, z których na terenie gminy Dobrzeń Wielki dzieci korzystają z usług żłobka.

Poza tym poruszone zostały sprawy różne, związane z interpelacjami, gdzie przebudowa ul. Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim, to kolejna inwestycja, która dokonała się w gminie. Ulica ta w przyszłym roku przejdzie gruntowny remont.

Strategia Rozwoju Gminy 

– Jesteśmy dzisiaj w momencie przyjmowania Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki. Patrząc pod kątem doświadczenia w samorządzie i osoby, która miała okazję przyjmować już kilka podobnych strategii w gminie, ta strategia jest skromna – zaznaczał Piotr Szlapa, wójt gminy Dobrzeń Wielki. – To, co się stało po 2016 roku, czyli spadek dochodu, który gmina odczuwa do dziś, nie pozwala na opracowywanie szumnych strategii czy wysoko postawionej poprzeczki. Jednak uważamy, że na najbliższy czas jest to dobra strategia, a gdyby się nam warunki poprawiły, to w każdej chwili możemy przystąpić do zmiany strategii. Tak że to co jest według nas uważane za minimum, jest w tej strategii przyjęte. Ze swojej strony pragnę podziękować wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniu tej strategii.

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku przyjęła schemat celów: rozwój gospodarczy, gdzie celem strategicznym jest stymulowanie rozwoju gospodarczego gminy, bazującego na jej położeniu oraz wykorzystaniu zasobów i tradycji lokalnych przedsiębiorczości mieszkańców; bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne, którego celem strategicznym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym; wspólnota lokalna, której cel strategiczny opiera się na zapewnieniu dobrych warunków życia oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych, wpierając rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

– Dzisiejsza sesja Rady Gminy była bardzo obfita w różnego rodzaju uchwały. To chyba najbardziej treściwa sesja, od kiedy trwa nasza pięcioletnia kadencja. Przyjęliśmy między innymi Strategię Rozwoju Gminy, czyli najważniejszy dokument strategiczny gminy Dobrzeń Wielki do roku 2030 – kontynuował Rafał Kampa. –Pamiętam, że przychodząc w nowej kadencji do samorządu, rozmawialiśmy o tym, aby ta strategia została uchwalona w trakcie naszej kadencji i tak się też stało. Chcemy rozwijać tę gminę jako kompaktową, przyjazną do życia i otwartą społecznie, bo takie wpisaliśmy założenia w tej strategii, aby naszym mieszkańcom nadal żyło się dobrze.

Podziękowania 

Radny gminny, Rafał Kampa, skierował podziękowania za rozbudowę ul. Sienkiewicza w Dobrzeniu Wielkim. Podziękowania zostały skierowane także do Elwiry Szpajcher – kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – za współpracę i wspólne działania przy świątecznej zbiórce żywności dla mieszkańców gminy. Nie zabrakło również podziękowań dla wszystkich osób, mieszkających na terenie gminy Dobrzeń Wielki, za udział w kolejnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Rafał Kampa po raz czwarty był liderem zadania subregionalnego, Beata Wolny liderką zadania powiatowego, a nowym partnerem, liderem zadania powiatowego w mieście Opolu, był Jan Damboń. Wszystkie te projekty uzyskały dofinansowanie, dzięki czemu w 2024 roku kolejne 350000 zł trafi do mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki.

fot. Milena Skóra

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Public Relations na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się muzyką, chętnie czyta książki rozwojowe. Wolny czas spędza również na macie, ćwicząc jogę.