Wspieraj wolne media

Imprezy masowe choć budzą skojarzenia związane z odczuciem relaksu i codziennej odskoczni, dla ich organizatorów wiążą się z szeregiem przygotowań, w tym obowiązkiem wypełnienia rozmaitych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

Mimo stanu pandemii, część imprez masowych, przy respektowaniu daleko idących obostrzeń, w dalszym ciągu. Natomiast organizatorzy imprez masowych, których działalność została wstrzymana, stoją w blokach startowych do organizowania kolejnych wydarzeń.

Przy organizacji imprez masowych zasadniczym aktem prawnym w tym zakresie pozostaje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych („ustawa”), która określa:

 • zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
 • warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
 • zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
 • zasady przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, w tym danych osobowych;
 • zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.

Zgodnie z ustawą, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. To organizator powinien spełnić wymogi w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
 • ochrony porządku publicznego;
 • zabezpieczenia pod względem medycznym;
 • zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Ponadto, w zakresie określonym w ustawie i innych przepisach obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.

Idąc dalej, organizator zapewnia:

 • spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 • pomoc medyczną;
 • zaplecze higieniczno – sanitarne;
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 • warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych;
 • wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

Powyższe wyliczenia stanowią w zasadzie niewielką część obowiązków spoczywających na organizatorze, przewidzianych w ustawie oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, zawierających szczegółowe wytyczne w zakresie organizacji imprez masowych. Ustawa reguluje m.in. także takie kwestie, jak: liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej, zasady udostępniania regulaminu obiektu (terenu), instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, obostrzenia przy organizacji imprezy masowej, ograniczenia przy sprzedaży napojów alkoholowych, zasady uczestniczenia w imprezach masowych czy sprzedaży biletów wstępu.

Ustawa niejednokrotnie operuje nieprecyzyjnymi określeniami, jak „organizator udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu […]” bez konkretnego wskazania, w jaki sposób regulamin faktycznie może zostać udostępniony. W praktyce, kwestie te wymagają każdorazowego uwzględnienia specyfiki organizowanej imprezy masowej oraz wypracowanych i respektowanych przez organy nadzoru rozwiązań.

Organizacja imprezy masowej powinna wiązać się z oceną, czy do jej przeprowadzenia nie jest wymagane zezwolenie odpowiedniego organu, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

Powyższe skłania do wniosku, iż organizacja imprezy masowej wymaga dopięcia szeregu formalności, w tym powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem władz miasta oraz odpowiednich służb czy opracowania obszernej dokumentacji, jak regulamin imprezy, regulamin obiektu, instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Obowiązki wynikające z ustawy nie powinny być bagatelizowane przez organizatorów. Jeden z rozdziałów ustawy został poświęcony przepisom karnym, które zwłaszcza dla organizatorów, mogą zawierać wysoce dolegliwe kary za niedopełnienie nałożonych na nich obowiązków. Przykładowo, kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Organizacja imprez masowych w świetle prawa

Autorem artykułu jest aplikant radcowski – Aleksander Jackowiak , tel. 696-469-998, jackowiaklegal.pl15

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies