Regulamin konkursu “Profesjonalny masaż”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest portal OPOWIECIE.INFO, ul. Namysłowska 40, 46-081 Dobrzeń Wielki , NIP: 7541544353

2. Fundatorem nagrody jest Organizator wraz z firmą Celsus Masaż Michał Golik.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/opowiecie.info/(zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest udostępnienie posta konkursowego na tablicy uczestnika oraz zdobycie w komentarzu pod postem największej liczby „Lubię to!”.

6. Konkurs trwa od 16 grudnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 roku do godziny:16.00

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21 grudnia 2019 r. za pośrednictwem FanPage.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: na udostępnieniu posta konkursowego na prywatnej tablicy uczestnika oraz zdobycia największej liczby „Lubię to!” pod komentarzem o treści „Masaż” umieszczonym pod postem.

10. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

11. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą trzy osoby, których komentarze uzyskały najwięcej „Lubię to!”.

12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

13. Nagrodą w konkursie są: 3 bony prezentowe na masaże firmy Celsus Masaż Michał Golik

14. Nagrodę można odebrać w salonie masażu Michała Golika – ul. Katowicka 67b/1 Opole lub może zostać przesłana pocztą.

15. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność.

16. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.