Ustalone zostały nowe stawki wywozu odpadów. Gmina dofinansuje przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wójt Sybilla Stelmach podsumowała pierwszy rok swojego urzędowania.

Informacja wójt z pracy międzysesyjnej

Gminę Popielów tworzy obecnie 7977 mieszkańców (w tym 4112 kobiet i 3865 mężczyzn). Zameldowanych jest 83 cudzoziemców. W ciągu miesiąca urodziło się troje dzieci, zawarto jeden związek małżeński, zmarło dziesięć osób (w tym jedna z terenu gminy). Zostało złożonych sześć wniosków o Kartę Dużej Rodziny.

Trwają prace nad remontami dróg gminnych sfinansowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych. Wybrane zostały firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie nawierzchni. Wypłacono środki na wymianę kotłów w siedmiu domach. Popisano jedną umowę o udzielenie dotacji. Gmina Popielów ma szansę otrzymać kolejne dofinansowania z FDS. Przebudowana zostałaby droga publiczna łącząca Popielów i Popielowską Kolonię. Wybudowana zostanie ul. Leśna w Karłowicach wraz z montażem oświetlenia. Zostanie także przeprowadzony remont ul. Wodociągowej w Kurzniach.

Do urzędu wpłynęły 24 wnioski na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dokonano cztery zabiegi sterylizacji bezdomnych kotów. Przeprowadzone zostały oględziny drzew kwalifikujących się do wycinki.

W szkołach podstawowych zakończył się pierwszy etap przedmiotowych konkursów. Wzięło w nich udział 74 uczniów. Przedszkola i szkoły uczestniczyły w ministerialnej akcji „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia związane szczególnie z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie pozyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 7943 zł na zakup nowości wydawniczych. W Internecie ukazał się film promujący gminę Popielów stworzony przez Lokalną Rybacką Grupę Działania Opolszczyzna.

Podczas gali Magnolie Powiatu Opolskiego w kategorii Animator Kultury zwyciężył Piotr Szafrański, dyrektor SCKTiR, zaś wyróżnienie w kategorii Sportowiec Roku otrzymał Zbigniew Buła, wieloletni nauczyciel wfu oraz działacz sportowy.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Od 2020 r. jeden mieszkaniec zamieszkujący nieruchomość położoną na terenie gminy Popielów zapłaci 22 zł miesięcznie za odpady segregowane. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, przyjęto kwotę w wysokości 44 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Przyjęto także zwolnienie w wysokości 1 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi, których właściciele będą kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Opłata za odpady powinna być dokonana miesięcznie z dołu, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Wzrost cen spowodowany jest przez m.in. przyjmowane prawo w zakresie dodatkowych wymogów i opłat, jakie nakładane są na przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów, wzrastające opłaty ustalane przez rząd, wyższe ceny paliw, energii i płac pracowników przedsiębiorstw.

Gmina dofinansuje przydomowe oczyszczalnie ścieków

Radni przyjęli zmianę w uchwale dotyczącej określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Od teraz o gminne środki będą się mogli starać mieszkańcy Kuźnicy Katowskiej, Popielowskiej Kolonii, Popielowa (ulice: Moniuszki, Zielona, Kraszewskiego, Prusa, Szkolna, Zajączka, Powolnego, Kamieniec i Jakuba Kani). W tych miejscach nie istnieją techniczne możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Osoby potrzebujące otrzymają wsparcie w codziennym funkcjonowaniu

W gminie Popielów realizowany będzie projekt poświęcony osobom potrzebującym. Zwiększony zostanie dostęp do usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie świadczenia usług w środowisku, uaktywnienia społecznego uczestników, umożliwienia samodzielnego funkcjonowania osobom, które nie mają takiej możliwości ze względu na wiek oraz schorzenia, a wymagają pomocy w miejscu zamieszkania. Projekt odbywać się będzie w ramach szerokiego partnerstwa zawartego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.

Gmina wniesie skargi na decyzje wojewody

Wojewoda Opolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwalonych we wrześniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice, Popielów i Stare Siołkowice. Wójt gminy i autorzy planów przeprowadzili ponowną analizę i nie podzielają argumentacji ich odrzucenia. W związku z tym radni wyrazili zgodę na wniesienie do sądu administracyjnego skargi dotyczącej decyzji wojewody.

Pomoc finansowa dla Gminy Bierawa

Ze środków budżetu gminy na 2019 r. została udzielona pomoc finansowa w wysokości 5000 zł gminie Bierawa. Doszło tam do pożaru budynku wielorodzinnego, w którym zostało poszkodowanych pięć rodzin. Straciły one dach nad głową wraz z całym dorobkiem życia. Wójt gminy Bierawa za pośrednictwem Związku Gmin Śląska Opolskiego poprosił o wsparcie pieniężne. Gmina Popielów odpowiedziała na apel i okazała solidarność poszkodowanym rodzinom.

Pierwszy rok urzędowania wójt Sybilli Stelmach

Wójt Sybilla Stelmach podsumowała swój pierwszy rok piastowania stanowiska wójta, które objęła 26 listopada 2018 r. Skierowała podziękowania do wszystkim współpracowników, radnych, stowarzyszeń, organizacji, grup oraz mieszkańców, którzy wspierają ją w działaniach i informują o potrzebach.

Stelmach wymieniła szereg osiągnięć z mijającego roku urzędowania. Wśród nich znalazły się: rozbudowa infrastruktury kąpieliska w Nowych Siołkowicach, remont dziesięciu dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych, kilku sfinansowanych z budżetu gminy oraz  modernizacja powiatowej ul. Klapacz w Starych Siołkowicach, remont stołówki w karłowickiej szkole, doświetlenie ulic, bezpłatny kurs komputerowy, inwentaryzacja przyrodnicza gminy. Trwa modernizacja świetlicy w Stobrawie.

Planów i wyzwań na nadchodzący rok nie brakuje. Powstaną nowe ścieżki rowerowe i remontowane będą kolejne drogi. Przeprowadzony zostanie generalny remont w budynku po dawnym gimnazjum. W dalszym ciągu gmina będzie dofinansowywać wymianę kotłów c.o. W planach jest zagospodarowanie przyzamkowej wozowni w Karłowicach oraz remont wnętrza zabytkowego kościoła w Kurzniach. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach miałby przejść termomodernizację wraz z wymianą wewnętrznej instalacji, zaś tamtejszy Dom Kultury doczekałby się nowego poszycia dachowego, termomodernizacji oraz nowego wyposażenia. Prowadzone będą działania związane z wymianą tradycji polsko-czeskich. Tworzone będą kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów.

Sprawy radnych

Janina Piekarz poprosiła o odmalowanie ścian i naprawę wejścia z montażem poręczy do Ośrodka Zdrowia w Karłowicach. Radna zwróciła się także z prośbą o chodnik na ul. Młyńskiej lub tymczasowe wyrównanie powierzchni pobocza. Sołtyska Danuta Izydorczyk podziękowała w imieniu mieszkańców Starych Siołkowic wójt Stelmach za wszystkie inwestycje oraz podejmowane działania. Radna Sandra Miś-Węgrzyn zawnioskowała o postawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Górnej i Poprzecznej w Starych Siołkowicach.

Następna sesja została zaplanowana na 30 grudnia (poniedziałek) o godz. 9.00.

Nadchodzące wydarzenia w gminie Popielów:

  • 30 listopada godz.15.00 – kiermasz adwentowy w Popielowie (plac przy kościele)
  • 3 grudnia godz. 10.30 – spotkanie „Co kupić dziecku w prezencie?” w GBP
  • 7 grudnia godz. 9.00-10.30 przedszkolaki i 10.30-12.00 dzieci klas I-III – Mikołajki na sportowo w Popielowie (hala sportowa PSP)
  • 7 grudnia godz. 17.00-20.00 – Mikołajkowe karaoke i rodzinne zdobienie pierników w Centrum Kultury
  • 8 grudnia godz.14.00 – kiermasz adwentowo-świąteczny w Starych Siołkowicach (plac przy kościele)
  • 8 grudnia godz. 15.00 – Mikołajki w Lubieni (świetlica)
  • 8 grudnia godz. 15.00 – Mikołajki w Stobrawie (kościół)
  • 15 grudnia godz. 15.00 – Mikołajki w Kaniowie (świetlica)
Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Początkowo uczeń, a od stycznia 2017 r. redaktor Grupy Lokalnej „Balaton”, obecnie portalu i miesięcznika „Opowiecie.info”. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim. Od października 2019 r. student Uniwersytetu Opolskiego na kierunku „Filologia polska”. Jest członkiem rady sołeckiej w Popielowie. Aktywnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości oraz gminy. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. W wolnej chwili czyta książki.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies