W gminie Turawa z dniem 1 maja zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji przez wszystkich mieszkańców.

Wysokość opłat obowiązująca od początku maja 2020 roku:

  • 22,00 zł – miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
  • 2,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)
  • 51,00 zł – miesięczna podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jak uzyskać ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku?

UWAGA! Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi od miesiąca maja br. są zobowiązani złożyć nową deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020 r.

Druk nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązującej od 1 maja 2020 r.)

Wersja do edycji

Wersja do druku

Przykładowo wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem przypadku chęci skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku przez mieszkańca, który wcześniej złożył deklarację:

Przykładowo wypełniona deklaracja

Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie będą odbierane odpady w brązowych pojemnikach, a także właściciel nie będzie miał możliwości oddania bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k ust. 4a-4c).

Brak możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów od 1 maja 2020 r.

UWAGA! Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Dlatego mieszkańcy, którzy dotychczas nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinni zapoznać się z zasadami segregowania odpadów komunalnych i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym druku deklaracji.

Jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Turawa ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji opłaty podwyższonej, w wysokości 51,00 zł miesięcznie od osoby.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie. Opłatę należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Wraz z zawiadomieniem dostarczone zostaną indywidualne druczki płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także ulotki informacyjne na temat wprowadzenia ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Papier – osobna segregacja

Od 1 maja br. papier oraz tekturę należy gromadzić do odrębnych niebieskich worków, które zostaną dostarczone do mieszkańców przez firmę wywozową. Worki należy wystawiać przed posesję zgodnie z obowiązującym harmonogramem uwzględniającym odrębny odbiór papieru w wyznaczonych terminach.

Do niebieskiego worka należy wrzucać:

papier, tekturę, kartony, gazety, książki, zeszyty, opakowania z papieru i tektury, papier pakowy, torebki papierowe.

Do niebieskiego worka nie zależy wrzucać:

zatłuszczonego i brudnego papieru, zużytych ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, kartonów po mleku i sokach, paragonów, papieru foliowanego, woskowanego.

Terminy składania deklaracji – przypomnienie zasad

Zgodnie ze znowelizowaną ustawa zmienił się termin składania deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Brak jest możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies