Uroczyste otwarcie rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim, podczas którego Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa, Prezes Zarządu Prowod Sp. z o.o. Bogdan Lechowski, Przedstawiciel Wykonawcy robót budowlanych Marcin Sternik, Projektant Grzegorz Nowak, a także Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu Dariusz Terlecki dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi odbyła się 12 lutego.

Uroczystość wzbogacili swoją obecnością również Radni Gminy Dobrzeń Wielki. Ksiądz Proboszcz Jan Polok poświęcił wykonaną inwestycję, by służyła mieszkańcom przez następne lata. Wydarzenie było zwieńczeniem niespełna dwuletniej inwestycji, będącej największym projektem zrealizowanym w Gminie Dobrzeń Wielki od wielu lat.

Przypomnijmy, że 17.02.2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą konsorcjum złożone z dwóch firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. i EkoWodrol – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina, a dokładnie miesiąc później odbył się przełomowy moment oficjalnego rozpoczęcia budowy przypieczętowany wbiciem pierwszej łopaty na terenie oczyszczalni. Co istotne w czasie budowy „stara” oczyszczalnia cały czas funkcjonowała.

Nie ma wątpliwości, że przy obecnym rozwoju gminy realizacja tej inwestycji była koniecznością. Ciągły wzrost liczby ludności, rozbudowa sieci kanalizacyjnej
i zwiększona ilość odprowadzanych ścieków doprowadziły do znacznego obciążenia starej oczyszczalni, która przyjmowała aż dwukrotnie więcej ścieków niż pozwalała na to jej maksymalna przepustowość. Skutkiem czego nie zapewniała prawidłowego poziomu ich oczyszczania, zanieczyszczając wody powierzchniowe.

Realizacja projektu rozbudowy oczyszczalni była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa, , a także udzielonej Spółce preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Koszt całego Projektu w ramach umowy o dofinansowanie budowalnych wyniesie 16 978 038,19 zł netto (20 882 986,98zł brutto), z czego dofinansowanie będzie stanowiło kwotę
10 054 017,16zł. Należy również nadmienić, że dzięki podjęciu ryzykownej decyzji o ogłoszeniu przetargu bez zapewnionego dofinansowania już w 2016 r. udało się wybudować oczyszczalnię dużo poniżej wartości wynikającej z kosztorysu. W tej chwili obserwuje się na rynku tendencję, iż oferty zazwyczaj przewyższają kosztorys o ok. 30% -60% , tym samym musielibyśmy zapłacić minimum 10 mln zł więcej niż obecnie kosztowała oczyszczalnia.

Milionowa inwestycja to imponujący zakres robót, obejmujący przede wszystkim budowę nowego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków wraz z infrastrukturą podziemną oraz likwidację nienadających się do użytku obiektów. Dokonano także rozbudowy budynku socjalnego z zapleczem technicznym oraz wykonano prace związane z oświetleniem i ogrodzeniem terenu oczyszczalni oraz rozbudową drogi dojazdowej. Ponadto oczyszczalnię wyposażono w agregat prądotwórczy zapewniający rezerwowe źródło energii elektrycznej oraz nowoczesny rozbudowany system monitoringu i sterowania w celu wspomożenia jej funkcjonowania na jak najwyższym poziomie, a także inne prace o mniejszej skali, których nie sposób wymienić.

Dzięki rozbudowie oczyszczalni dostosowano ją do rosnących obciążeń, zwiększając kilkukrotnie jej przepustowość z 830 do aż 3 000 m3/dobę. Takie rozwiązanie umożliwia gminie dalszy rozwój oraz ogranicza odprowadzanie niebezpiecznych substancji do wody i gleby. Ponadto gwarantuje mieszkańcom poprawę świadczonych usług i bezpieczeństwo w zakresie działania systemu wodno-ściekowego. Dla PROWOD Sp. z o.o. oznacza to spełnienie restrykcyjnych wymogów środowiskowych prawa polskiego i unijnego, a dzięki temu uniknięcie wysokich kar finansowych nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, co miało by miejsce w przypadku utraty pozwolenia wodno prawnego, jeśli nie zmodernizowano by oczyszczalni.

Dodatkowo w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” zamontowano instalację fotowoltaiczną na Stacji Uzdatniania Wody w Chróścicach. Zastosowanie Odnawialnego Źródła Energii przynosi zarówno korzyści środowiskowe, polegające na ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, jak i ekonomiczne, objawiające się oszczędnością energii elektrycznej. W ramach Projektu pozostaje do zakończenia jeden kontrakt na wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej -GIS, który zostanie zakończony najpóźniej 3.07.2019 r.

Ciesząc się z osiągniętego efektu, pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia inwestycji. Nie sposób wymienić każdego z osobna, jednak udało się Nam wszystkim – to wspólny sukces. Słowa uznania kierujemy do Wykonawcy, który mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, dzięki zaangażowaniu i rzetelnej pracy, zakończył roboty przed planowanym terminem. Jak często bywa w przypadku tak dużych projektów nie obyło się bez przeciwności i problemów, dlatego tym bardziej cieszymy się, iż udało nam się im sprostać i osiągnąć zamierzony cel ku poprawie jakości życia mieszkańców gminy.

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Fot. Tomasz Chabior, inf. Prowod sp. z o.o.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie