Wspieraj wolne media

Wójt Sybilla Stelmach otrzymała od radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. Podczas sesji przedstawiono raport o stanie gminy Popielów. 

Informacja Wójt Gminy Popielów z pracy międzysesyjnej

Stelmach podziękowała wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom obsługi za trud włożony w pracę w zakończonym roku szkolnym. Życzyła im także udanych wakacji. Poinformowała o zakończeniu działalności gimnazjum. Wójt zaprosiła dzieci do korzystania z zajęć wakacyjnych oferowanych przez Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę. Gmina organizuje wyjazd na kolonie profilaktyczne dla trzydziestu dzieci w Rzucewie. Coroczne półkolonie dla dzieci w Kurzniach odbędą się w dniach 29.07-09.08.

Trwają prace przygotowawcze do robót drogowych na ul. Polnej w Karłowicach. Rozpatrywane są wnioski złożone do projektów planów zagospodarowania przestrzennego Popielowa, Starych Siołkowic i Karłowic. Zakończono budowę boiska do siatkówki nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach. Do urzędu wpłynęło 19 wniosków na wymianę kotłów c.o. oraz 10 wniosków na usunięcie azbestu.

Na terenie gminy zameldowanych jest 7980 mieszkańców (w tym 4128 kobiet i 3852 mężczyzn). Przebywa w niej 73 cudzoziemców. W ciągu miesiąca narodziło się troje dzieci. Zawarto 7 małżeństw. Zmarło 25 osób (w tym siedem z terenu gminy).

Rozpoczęła się realizacja bezpłatnych szkoleń komputerowych dla mieszkańców. Gmina Popielów uzyskała 1.miejsce w kraju w Europejskim Tygodniu Sportu. Złożono 9 wniosków na Kartę Dużej Rodziny oraz 11 o Opolską Kartę Rodziny i Seniora. W konkursie AgroLiga 2. miejsce zajęli Katarzyna i Norbert Kilianowie w kategorii rolnik indywidualny.

Raport o stanie gminy

Wójt pokrótce przedstawiła radnym najważniejsze informacje z obszernego raportu gminy za rok 2018. Spada liczba mieszkańców. W 2014 r. było ich 8203. Przyrost naturalny wyniósł -32. Według prognoz tendencja ta będzie się utrzymywać. 19% popielowian to osoby w wieku poprodukcyjnym. Świadczenia społeczne wypłacono 419 osobom. Wydano 721 świadczeń wychowawczych (500+). Z zasiłku stałego korzystało 17 osób, zaś z okresowego 71.

Z opieki lekarza rodzinnego skorzystało w sumie 4346 pacjentów (Stare Siołkowice – 776, Popielów – 2372, Karłowice – 956, Stobrawa – 242). Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach miało 144 pacjentów (30 w ZOL-u i 114 w Hospicjum). Z Warsztatów Terapii Zajęciowej skorzystały 32 osoby.

W minionym roku doszło do 78 zdarzeń drogowych. W zakresie przestępczości kryminalnej wszczęto 43 postępowania, a w ogólnej 92 postępowania. Pięć jednostek OSP, zrzeszających 202 członków, wyjechało 54 razy do pożarów i 61 do wypadków drogowych i innych zdarzeń.

W Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji działa 10 sekcji skupiających 230 osób. Gminna Biblioteka Publiczna posiada 50 279 książek. Na terenie gminy zarejestrowanych jest dziewięć stowarzyszeń i organizacji. Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe skupia 7 klubów.

Wotum zaufania i absolutorium udzielone jednogłośnie

Wójt Sybilla Stelmach otrzymała od wszystkich radnych wotum zaufania za swoją i poprzednika zeszłoroczną pracę. Radni po wysłuchaniu sprawozdań i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Stelmach podziękowała obecnym i poprzednim radom gminy, radom sołeckim i pracownikom urzędu za dołożenie wszelkich starań do prawidłowego spięcia finansowego. Podkreśliła także, że otrzymane absolutorium to tak naprawdę efekt pracy poprzedniego wójta i jego współpracowników. Stelmach jedynie dokończyła rozpoczęte działania.

Przyjęte uchwały

Radne Halina Jagieła, Nina Szpajcher i Elwira Niedzwiedz znalazły się w zespole opiniującym zgłoszonych kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023. Wybór ławników nastąpi w głosowaniu tajnym. Ich wybór zostanie wysłany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu celem zasięgnięcia opinii.

Przyznana została dotacja na renowację drewnianych empor i przywrócenie ich kolorystyki w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Kurzniach. Radni przekazali na ten cel 10 000 zł z budżetu gminy.

Nina Szpajcher, Marzena Semeniuk i Sandra Miś-Węgrzyn zostały powołane na członkinie doraźnej komisji statutowej. Ich zadaniem będzie analiza obowiązującego statutu pod kątem zgodności obecnego prawa i stanu faktycznego. Radne opracują projekt nowego statutu.

Ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar 22 godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w popielowskich placówkach. Dla nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze ten wymiar wynosić będzie 23 godziny.

Radni większością głosów (jeden przeciw i jeden wstrzymujący się) wyrazili zgodę na zawarcie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy części gruntu na kolejne 10 lat przez Orange Polska S.A., właściciela budynku i budowli związanych ze stacją bazową telefonii komórkowej.

W przyjętej uchwale określone zostały zasady udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na prace konserwatorskie i remontowe przy obiektach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Interpelacje, zapytania i wnioski

Radna Janina Piekarz poprosiła wójt o spotkanie z obsługą ośrodka zdrowia w Karłowicach oraz przekazała niepokojące sygnały ze strony karłowickich i stobrawskich pacjentów. Sołtyska Alicja Gieża podziękowała włodarzom i radnym za przyznane pieniądze na remont kościoła w Kurzniach i próbę pozyskania środków zewnętrznych.

Sołtys Starych Kolni, Janusz Chamot, poruszył problem plagi komarów i zapytał o możliwość odkomarzania. Wójt poinformowała, że sprawa była już poruszana w urzędzie, lecz na tę chwilę nie będzie takich zabiegów. Urząd zaczerpnął opinii odpowiednich organów, które poradziły, w trosce o ochronę środowiska, wstrzymać się ze spuszczaniem chemicznych substancji na teren gminy. Liczba komarów z powodu suszy spada.

Następne posiedzenie rady gminy odbędzie się 24 lipca o godz. 10.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies