Aglomeracja Dobrzeń Wielki, zmiany w odbiorze śmieci, wygaszanie sieci ciepłowniczej i remonty to główne tematy XXI Sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sprawozdanie wójta z prac między sesjami

Wójt Piotr Szlapa zdał relację ze swojej aktywności pomiędzy sesjami, czyli od 27 sierpnia do 24 września. Relacjonował m.in. spotkanie z prezesem Prowodu dotyczące zmian w dystrybucji śmieci, w tym gabarytów i materiałów niebezpiecznych, spotkania z potencjalnymi inwestorami na terenie gminy, z właścicielami gruntów pod tereny inwestycyjne, z dyrektorami szkół, z trenerami i prezesami klubów sportowych oraz przedstawicielami policji, a także z inwestorami w dziedzinie fotowoltaiki. Wójt uczestniczył też w odbiorze drugiej części wyremontowanej drogi na odcinku Dobrzeń Wielki-Kup i w uroczystości wręczenia dyplomu i medalu z okazji złotych godów.

Uchwały

Radni rozpatrzyli cztery projekty uchwał. Na początku sesji pochylono się nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie rozpatrzenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2020 oraz uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022. Głos w sprawie obu projektów uchwał zabrała skarbnik gminy Barbara Buchta. Zmiany budżetowe zawarły się w jednej pozycji dochodów i jednej pozycji wydatków. Dochody są zwiększone o 10 tys. zł. z tytułu lokowania czasowo wolnych środków budżetu. Padła propozycja, by przeznaczyć te środki na dofinansowanie malowania elewacji budynków OSP w Chróścicach i w Dobrzeniu Wielkim.

Zarówno Komisja Budżetu i Finansów, jak i Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska i Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych obie projekty uchwały zaopiniowały pozytywnie i wniosły do rady o ich przyjęcie. Podczas głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu uchwał.

Radni pochylili się też nad uchwałą w sprawie przyjęcia dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dobrzeń Wielki na lata 2019-2033”. Obowiązek sporządzenia projektu wynika z ustawy o prawie energetycznym. Wedle ustawy rada gminy uchwala taki projekt co najmniej co piętnaście lat i aktualizuje go co trzy lata. Ostatni taki projekt dotyczący gminy został uchwalony w 2002 roku. W 2019 roku wójt gminy zlecił opracowanie nowego projektu, który uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Opolskiego.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i wniosły do rady o jej przyjęcie. Ponownie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Ostatnia uchwała dotyczyła zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki. Projekt uchwały ponownie przybliżył zastępca wójta, Piotr Jonek.

Aglomeracja Dobrzeń Wielki związana jest z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, zatwierdzonym przez Radę Ministrów. Krajowy program nakazuje wyznaczenie aglomeracji, czyli w rozumieniu tej ustawy, terenu na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Aglomeracja Dobrzeń Wielki została powołana uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego w 2013 roku. Obejmowała wówczas dwie gminy: Dobrzeń Wielki i Łubniany i była związana z oczyszczalnią ścieków w Dobrzeniu Wielkim. Projekt nowej uchwały został podjęty z uwagi na zmianę granic gminy. W skład aglomeracji wchodzić będzie też też gmina Opole.

Również ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje, a radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Interpelacje i wolne wnioski

Radny Janusz Piątkowski w imieniu mieszkańców ul. Leśnej w Kup złożył wniosek o położenie asfaltowej nawierzchni i zamontowanie oświetlenia na tej ulicy. Przewodniczący Roman Kołbuc zgłosił wniosek o obniżenie krawężników na ścieżkach pieszo-rowerowych w Dobrzeniu Wielkim. Roman Kołbuc podjął również temat interpelacji, jaką radna Ledwolorz-Gierok złożyła w maju 2019 roku. Interpelacja dotyczyła niebezpiecznego uskoku wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Opolskiej. Mimo, że uskok stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, dotychczasowe rozmowy z zarządcą drogi, czyli Zarządem Dróg Wojewódzkich nie przyniosły rozwiązania o jakie wnioskowano, czyli postawienia barierek lub zasypania uskoku. Na pytanie przewodniczącego odpowiedział zastępca wójta, pan Jonek. Według relacji wicewójta, ZDW zapewniło, że uskok zostanie ogrodzony barierkami.

Sprawy różne

Radna Krystyna Gierok zadała pytanie jak będzie wyglądać wygaszanie sieci ciepłowniczej w gminie. Wójt Szlapa zapewnił, że gmina robiła wszystko, by sieć ciepłowniczą zachować. Zostanie ona jednak wygaszona, ponieważ finanse gminy nie udźwigną takiego obciążenia.

Radna Monika Ledwolorz-Gierok pytała o zmiany w odbiorze śmieci. Wójt poinformował, że zmiany dotyczą ilości pojemników do segregacji odpadów. Na podwórkach gospodarstw domowych będzie stać pięć kubłów. Dostawione zostaną kontenery na papier i plastik. Przestrzegane będą zarówno zasady segregacji, jak i ilość odpadów przekazywanych przez gospodarstwa domowe, tak by odpowiadały deklaracjom złożonym przez mieszkańców.

Na październikową sesję przeniesiono obrady dotyczące uchwały przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dobrzeń Wielki.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies