Ochrona klimatu poprzez pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, a także ekonomiczne prowadzenie gospodarstw rolnych, w wykorzystaniem instalacji OZE było tematem spotkania, które odbyło się w poniedziałek (22 maja) w urzędzie gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Zielona Gospodarka w gminie Dobrzeń Wielki to ogrom możliwości

Na spotkaniu dedykowanym rolnikom poruszono także temat dopłat i ekoschematów. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przywitał gości i przypomniał o wcześniejszym spotkaniu omawiającym korzyści z zadrzewień śródpolnych i zalesień terenów rolnych. Rolników przywitał także Marcin Oszańca – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, który omówił szeroki wachlarz możliwości udziału w programach i konkurach organizowanych przez Urząd Marszałkowski zajmujący się dystrybucją środków m.in. z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zielona Gospodarka w gminie Dobrzeń Wielki to ogrom możliwości

Piotr Rudyszyn – przedstawiciel Instytutu Jagiellońskiego, wybitny znawca systemów OZE w Polsce i w Niemczech, przedsiębiorca prezentuje bardzo ciekawą tematykę magazynów energii, inteligentnych systemów energii i zysków w gospodarstwie rolnym dzięki zastosowaniu instalacji OZE.

W czasie spotkania swoje prelekcje wygłosili: Piotr Rudyszyn – wybitny specjalista w zakresie instalacji OZE, ekspert Instytutu Jagiellońskiego, członek zarządów kilku spółek energetycznych, budowlanych i rolnych, Paweł Klimczak – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Aleksandra Magiera przedstawicielka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Wśród gości byli obecni przedstawiciele Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, którzy przygotowali informatory dla rolników. Materiały na temat programów „Agroenergia” i programu priorytetowego Energia dla Wsi udostępnił WFOŚiGW w Opolu.

Pierwszy prelegent zobrazował, w syntetyczny sposób, drogę energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy i wyjaśnił jak wygląda system produkcji energii w Polsce, w tym energii ze źródeł odnawialnych. W naszym kraju mamy już prawie 13 GW mocy w fotowoltaice, w elektrowniach na węgiel brunatny –  9,3 GW, a na węgiel kamienny –  24,9 GW. To ma wpływ na cały system energetyczny. W słoneczny dzień, gdy jest więcej energii z OZE, system nie jest już w stanie jej przyjmować, dlatego coraz częściej będą się pojawiały wyłączenia instalacji OZE. Elektrownie węglowe w Polsce nie obniżą produkcji energii schodząc poniżej pewnych parametrów technicznych. To od nich dystrybutorzy pobierają energię w pierwszej kolejności. Stąd tak ważne są magazyny energii i gospodarowanie energią produkowaną z OZE, w ramach spółdzielni energetycznych zawiązanych wśród rolników oraz innych podmiotów działających na terenie gminy. Ten model dystrybucji własnej energii wśród spółdzielców pozwala na oszczędności. Sprzyja także ochronie klimatu poprzez zaprzestanie produkcji energii z paliw kopalnych. Gmina Dobrzeń Wielki podpisała już porozumienie w sprawie utworzenia klastra energetycznego, który docelowo będzie się przekształcał w spółdzielnię energetyczną. Dzięki powstaniu klastra istnieje możliwość pozyskania funduszy na dokumentację techniczną przedsięwzięcia.

Zielona Gospodarka w gminie Dobrzeń Wielki to ogrom możliwości

Schemat przesyłu energii

Doradca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu skupił się również na tematyce spółdzielni energetycznych w kontekście obniżenia kosztów i bonifikat związanych z produkcją energii przez te podmioty.  Przedstawił także aktualne programy dotacyjne dla obszarów wiejskich w zakresie instalacji OZE oraz Centralny System Informacji Rynku Energii, który umożliwia bezpłatny dostęp do informacji pozwalających na poprawę efektywności wykorzystania zasobów energetycznych, w tym z OZE.

Zielona Gospodarka w gminie Dobrzeń Wielki to ogrom możliwości

Zaprezentowano również dwa programy: pierwszy dotacyjny „Agroenergia” i drugi dotacyjno-pożyczkowy  „Energia dla wsi”.  Rolnicy indywidualni oraz spółdzielnie energetyczne mogą skorzystać z programu Energia dla wsi do 15 grudnia br. Program zakłada dotacje lub pożyczki na budowę instalacji wytwarzania energii m.in. z biogazu rolniczego oraz magazyny energii. Osoba fizyczna może pozyskać na ten cel do 450 tyś. zł dotacji lub 550 tyś. zł pożyczki na dobrych warunkach. Instalacja biogazowni w dużych gospodarstwach może przynieść wymierne korzyści finansowe i ekologiczne. Biogazowania rolna 499 kWe/580 kWa potrafi zredukować roczne zużycie węgla o 800 ton, przy założeniu, że rolnik wykorzystuje obornik pochodzący od 120 krów i biomasę odpadową. Prezentacja praktycznych przykładów zaciekawiła zgromadzonych rolników.

Zielona Gospodarka w gminie Dobrzeń Wielki to ogrom możliwości

Paweł Klimczak – doradca energetyczny WFOŚiGW w Opolu mówi o Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii.

Kolejnym punktem poruszanym na spotkaniu była sprawa dopłat do gruntów rolnych i nowe ekoschematy mówiące o tym kto i na jakie działania będzie mógł otrzymać dodatkowe płatności. Ten punkt wzbudził najwięcej pytań ze strony uczestników spotkania.  Nowe zasady mają na celu wsparcie obszarów z roślinami miododajnymi, produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, biologicznej ochrony upraw, retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych, dobrostanu zwierząt oraz rolnictwo węglowe i odpowiednie zarządzanie składnikami odżywczymi.  Złożoność tematu wzbudziła jednak wiele kontrowersji, stąd tak ważna jest organizacja spotkań, na których rolnicy mogą dowiedzieć się o ważnych dla siebie sprawach, dopytać o szczegóły i skorzystać z porad fachowców, w jednym miejscu, bez konieczności wyjazdów poza obszar gminy.

Zielona Gospodarka w gminie Dobrzeń Wielki to ogrom możliwości

Ulotki dostarczone na spotkanie z rolnikami przez Opolski Oddział Doradztwa Rolniczego w Łosiowie nadal dostępne w Urzędzie Gminy

Gmina Dobrzeń Wielki organizuje spotkania dla różnych grup interesariuszy, w tym rolników  w celu  wymiany wiedzy, zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, odporną na zmianę klimatu.

”Zielona Gospodarka – spotkanie dla rolników” zostało zorganizowane przez Gminę Dobrzeń Wielki, jako partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bardzo dziękujemy wszystkim rolnikom, którzy mimo pięknej pogody przybyli na spotkanie. Słowa uznania i podziękowania kierujemy do prelegentów: Pana Piotra Rudyszyna, Pana Pawła Klimczaka z WFOŚiGW w Opolu oraz Pani Aleksandry Magiery z ARiMR w Opolu. Dziękujemy również Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Łosiowie za obecność na spotkaniu i dostarczone materiały.

Zielona Gospodarka w gminie Dobrzeń Wielki to ogrom możliwości

Autor: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie