Mamy dla Was nowy konkurs fotograficzny! Tym razem zdjęcia mają nawiązywać do zimowego szaleństwa. Jedziesz w góry na weekend, a może na dłuższy wypoczynek? Zrób zdjęcie i wyślij je do nas. Termin nadsyłania prac upływa 7 lutego 2020 roku o godz. 12.00.

Jury będzie oceniać nadesłane prace pod względem kreatywnego pomysłu, przekazu, ale również samej techniki oraz poprawności wykonania zdjęć. Najistotniejszym jednak wymogiem jest zgodność pracy z tematem. Trzeci redakcyjny konkurs fotograficzny nosi nazwę „Zimowe szaleństwo”.

O konkursie fotograficznym informujemy również w naszym najnowszym styczniowym magazynie, który jest już dostępny w Waszej okolicy! Podziel się pasją z innymi! Pokaż swoje umiejętności, a przy tym baw się fotografią. Zapoznaj się z naszym regulaminem i wysyłaj do nas zdjęcia!

Jaka jest nagroda?

Publikacja zwycięskiej fotografii z najnowszym wydaniu naszej gazety Opowiecie.info oraz dwa bilety do kina Helios w Opolu.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Zimowe szaleństwo

1. Przepisy ogólne

1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Zimowe szaleństwo” jest portal informacyjny i gazeta Opowiecie.info. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

1.2 Celem przyświecającym konkursowi jest:
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
– propagowanie wśród społeczeństwa twórczej postawy;
– rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania;
– popularyzacja fotografii poprzez publikowanie nagrodzonych prac w gazecie oraz na portalu.

1.3 W konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko. Zgłaszający powinien mieć 18 lat lub dysponować pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

1.4 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

2. Przepisy dotyczące prac

2.1 Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

c) użycie wyłącznie takich technik łączenia zdjęć, jak panorama i HDR.

2.2 Nie będą akceptowane prace:

a) których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

b) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

2.2 Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.

2.3 Prace należy nadsyłać na redakcyjnego maila info@opowiecie.info w odpowiedniej jakości minimum 1200x800px oraz muszą być poziome.

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

2.5 Przy wysłaniu zdjęć do redakcji Opowiecie.info w mailu należy podać: imię i nazwisko, wiek oraz tytuł swojej pracy.

2.6 Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu fotograficznego „Zimowe szaleństwo” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

2.8 Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

2.10 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

3. Terminarz

3.1 Termin nadsyłania prac mija dnia 7 lutego 2020 roku o godz. 12.00.

3.2 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

3.3 Organizator powołuje Jury Konkursu (redakcja).

3.4 Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 8 lutego 2020 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

3.5 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 8 lutego 2020 roku.

3.6 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie portalu Opowiecie.info.

4. Nagrody i wyróżnienia

4.1 Nagrodą w konkursie jest opublikowanie nadesłanej pracy przez zwycięzcę w kolejnym wydaniu miesięcznika oraz na portalu informacyjnym Opowiecie.info (w przypadku większej ilości zdjęć, reszta z nich zostanie opublikowana na łamach portalu).

5. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

5.1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.opowiecie.info, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

5.2 Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

5.3 Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego regulaminu.

Zgłaszający proszony jest o wypełnienie „Karta zgłoszenia” oraz przesłanie dokumentu na maila: info@opowiecie.info.

Karta zgłoszenia
Konkurs fotograficzny „Zimowe szaleństwo”

Imię i nazwisko: (wypełnić obowiązkowo)

Data urodzenia: (wypełnić obowiązkowo)

Telefon oraz e-mail: (wypełnić obowiązkowo)

Tytuł pracy: (wypełnić obowiązkowo)

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Zimowe szaleństwo” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

(podpis)

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

fotoreporter

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies