Jednym z głównych problemów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest walka z nielegalnym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. Szacuje się, że w ten sposób ginie około kilkunastu procent wody z sieci wodociągowych.

Kradnący wodę lub nielegalnie odprowadzający ścieki nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie okradają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, lecz sąsiadów, znajomych, a nawet rodzinę. Dzieje się tak, ponieważ przy ustalaniu taryfy przedsiębiorstwo uwzględnia wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty wytworzenia i dostarczenia nielegalnie pobranej wody, czy też oczyszczenia i odbioru ścieków nielegalnie wprowadzonych do sieci. Im większa skala tego procederu, tym bardziej wzrastają stawki taryfowe. W efekcie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale też są obciążani za wodę, którą nielegalnie pobiera ich sąsiad, np. do podlewania ogródka czy mycia samochodu. Podobnie dzieje się przy nielegalnym odprowadzaniu ścieków „dzikimi” przyłączami lub w efekcie przepompowywania zawartości szamb do sieci kanalizacyjnej.

Czym jest nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych? Jest to:

 • pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,
 • podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego odbiorcy,
 • pobór wody z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowanego urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,
 • zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa,
 • podłączenie do sieci i/lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków często zatruwane jest najbliższe otoczenie, a  w rezultacie i dalsze, ponieważ szkodliwe substancje dostające się do gleby trafiają dalej do wód podziemnych i błędne koło się zamyka.

Szamba przepływowe powoli stają się przeszłością, a zastępują je przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. Niestety wiele osób w dalszym ciągu uważa, że taniej jest mieć szambo. Tak może być tylko w przypadku nielegalnego zrzutu ścieków wprost do gleby, na pole czy do przydrożnego rowu. Opróżnienie zbiornika przy pomocy wozu asenizacyjnego kosztuje 2,5 razy tyle, co odprowadzenie nieczystości do miejskiej kanalizacji.

Oprócz nielegalnego odprowadzania ścieków wielu „przedsiębiorczych” mieszkańców próbuje oszukiwać wyprowadzając nieczystości bytowe do kanalizacji deszczowej, która absolutnie nie jest do tego przeznaczona.

Wszyscy ci, którzy nielegalnie pobierają wodę (czytaj: kradną), niezgodnie z prawem odprowadzają nieczystości bytowe czy wręcz zrzucają je do kanalizacji deszczowej, powinni być dotkliwie karani. Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, bezumowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Abolicję powinno się stosować jedynie wobec tych, którzy zrozumieją niewłaściwość swojego postępowania, naprawią wyrządzone szkody, podpiszą stosowne umowy i będą się z nich solennie wywiązywać.

Na zdjęciach poniżej studzienka z nielegalnie wprowadzoną rurą do odprowadzania nieczystości bytowych.Nielegalne odprowadzanie ścieków to przestępstwo!

Podstawę prawną kontroli i sankcji za nielegalne pobieranie wody i odprowadzanie ścieków reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, której art. 7 stanowi:

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7, w celu:

  1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  3. przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
  4. sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa, której mowa w art. 6 ust. 1 tak stanowi.

Wprowadzanie rozwiązań takich jak stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych czy wykrywanie nielegalnego zrzutu ścieków za pomocą urządzenia zadymiającego oraz poprzez inspekcję sieci kamerami, pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody lub nielegalnego zrzutu ścieków. Dla skuteczności działań konieczny jest powszechny brak społecznej akceptacji dla tych nielegalnych praktyk.

Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jest w każdym przypadku przyczyną wstrzymania świadczenia usług. Ich przywrócenie jest kłopotliwe i kosztowne. Ponadto przedsiębiorstwo będzie dochodzić należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki. Nie pozwalajmy się okradać i zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości dotyczące poboru wody lub odprowadzania ścieków.

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies