NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez  Powiat  Opolski funkcjonuje od  dnia  1 stycznia  2017r.  w  Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim. 

Porady prawne dla osób uprawnionych świadczone  są dwa razy w tygodniu:
– w każdy wtorek  od godz. 9.00 do 13.00
– w każdy piątek  od godz. 9.00 do 13.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze, w pokoju nr 4 obok Sali Narad
(tel. 77 46 95 483  wewn.213).

Podmiotem obsługującym jest Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1,
10 – 544 Olsztyn.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna (jakie dokumenty należy okazać):

 • osobom, które nie ukończyły 26 lat  (dokument  tożsamości),
 • osobom, które ukończyły 65 lat  (dokument tożsamości),​
 • osobom, które posiadają Kartę Dużej Rodziny  (ważna Karta Dużej Rodziny),
 • osobom  które,  w  okresie  roku  poprzedzającego  zostały przyznane  świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia),
 • osobom, które w wyniku wy stąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii  technicznej  znalazły  się  w  sytuacji  zagrożenia  lub  poniosły  straty (oświadczenie)
 • osobie, która jest w ciąży (dokument potwierdzający ciążę ),
 • kombatantom  (ważna legitymacja kombatanta lub stosow ne zaświadczenie),
 • weteranom  (ważna legitymacja weteran) .

  Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
   

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego, ​
 • pomocy  w  sporządzeniu  projektu  pisma  w  zakresie  niezbędnym  do  udzielania  pomocy, z  wyłączeniem  pism  procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu są dowo – administracyjnym,
 • sporządzeniu  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie pełnomocnika  z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie  adwokata,  radcy prawnego,  doradcy  podatkowego  lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu  sądowo -administracyjnym.

       Nieodpłatna pomoc prawna  nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego ,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotow ania do rozpoczęcia tej działalności.​

  Do pobrania wykaz punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opolskiego.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie