Wspieraj wolne media

Od roku 2019 Uniwersytet Opolski zaprasza uczniów szkół średnich do studiowania nowego kierunku studiów, który został zorganizowany w odpowiedzi na bardzo dynamicznie rozwijający się w Polsce i na świecie rynek usług turystyczno-wypoczynkowych.

Kierunek Turystyka i wypoczynek jest prowadzony w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, obecnie w formie studiów licencjackich, ale po uzyskaniu licencjatu przez pierwszych absolwentów będzie można również realizować dalsze kształcenie na studiach magisterskich.
Dane statystyczne dotyczące liczby osób zwiedzających i wypoczywających w Polsce, liczby Polaków wyjeżdżających turystycznie za granicę, a także dane dotyczące rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej i rynku finansowego tych usług wskazują, że kształcenie na tym kierunku studiów jest perspektywiczne i bardzo potrzebne. Rynek usług turystycznych na całym świecie odnotowuje bardzo duży, dynamiczny wzrost. Rośnie zarówno liczba turystów, jak i społeczno-materialne podstawy organizacji tej działalności. Oferta turystyczna rozwijana jest jakościowo i ilościowo w oparciu o coraz nowsze produkty, w tym turystyki ekologicznej, wiejskiej, kwalifikowanej w oparciu o zasoby przyrodniczo-krajobrazowe (np. birdwatching, geoturystyka, surwiwal). Jednocześnie dają się zaobserwować coraz silniejsze negatywne aspekty rozwoju turystyki i wypoczynku o charakterze również ekologicznym. Rynek pracy pilnie potrzebuje absolwentów szkół wyższych mogących odpowiedzieć na te potrzeby i wyzwania.

O studiach i studentach
Celem kształcenia na kierunku Turystyka i wypoczynek jest przekazanie, wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do organizacji zrównoważonych form turystyki i wypoczynku z wykorzystaniem i poszanowaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Proponowany kierunek daje stabilną podstawę  do  wykonywania na rynku turystycznym pracy m.in. w zawodach zwolnionych z egzaminów państwowych od 2015 r. w zakresie: przewodnik regionalny lub/i miejski, pilot wycieczek, pracownik informacji turystycznej.

Organizacja i realizacja kształcenia na tym kierunku ma włączyć Uniwersytet Opolski w kształcenie zaplecza kadrowego dla regionu i kraju mającego wiedzę i umiejętności organizacji coraz silniej rozwijających się form turystyki i wypoczynku.

Uruchomione w 2019 r. studia na tym etapie prowadzone są jako sześciu semestralne studia licencjackie. Kształcenie opiera się na dwóch blokach merytorycznych:
• przyrodniczych i społeczno-gospodarczych podstawach rozwoju turystyki i wypoczynku (warunki przyrodnicze, historyczno-kulturowe, społeczno-ekonomiczne), realizowanych głównie w klasycznym dla tego typu studiów ujęciu geograficznym,
• organizacji, zarządzania, logistyki oraz ekonomiki turystyki i wypoczynku – realizowanych w ramach dyscyplin wiedzy związanych z ekonomią, zarządzaniem i logistyką.
W trakcie studiów można nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:
• regionów turystycznych Polski i świata, sposobów ich zagospodarowania i możliwości wypoczynku oraz zwierzania,
• uwarunkowań i atrakcji przyrodniczych oraz kulturowo-turystycznych tworzących produkt turystyczny,
• ekonomicznych, zarządczych i logistycznych podstaw organizacji i prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej,
• negatywnych skutków niewłaściwie prowadzonej działalności turystyczno-wypoczynkowej w tym zagrożeń jakie niesie tzw. overturyzm,
• krajoznawstwa, hotelarstwa, turystyki górskiej, wiejskiej, obsługi ruchu turystyczno-wypoczynkowego i innych ważnych aspektów tej działalności,
• zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej,
• współpracy z firmami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju działalności turystyczno-wypoczynkowej,
• samodzielnej działalności związanej z organizacją funkcji turystyczno-wypoczynkowych.
Przykładowe przedmioty realizowane w toku kształcenia to: Geografia Polski, Geografia świata, Podstawy żywienia człowieka, Zarządzanie i komunikacja marketingowa w turystyce i wypoczynku, Historia architektury, Ekonomika turystyki i wypoczynku, Regiony turystyczne świata, Turystyka górska, Obsługa ruchu turystycznego, Overturyzm i wiele innych. Ok. 30% przedmiotów realizowanych na studiach ma charakter kursów do wyboru, co daje możliwość studentom indywidualnej realizacji swoich zainteresowań, a także realizację wybranej specjalizacji.

Uniwersytet Opolski oferuje wiele możliwości kształcenia, które na innych uczelniach nie występują lub są ograniczone. Po pierwsze kształcenia odbywa się w małych grupach, jest przez to bardziej indywidualne, nakierowane na zainteresowania poszczególnych studentów. Występuje wiele możliwości umiędzynarodowienia studiów, w tym wyjazdów do ponad 20 partnerskich uczelni. Zawiązywane są ścisłe kontakty z podmiotami prowadzącymi działalność turystyczno-wypoczynkową, co daje większą gwarancję zatrudnienia, a także czyni studia bardziej praktycznymi, ściślej powiązanymi z runkiem pracy.

O absolwentach
Absolwenci studiów na kierunku Turystyka i wypoczynek po trzech latach uzyskują tytuł licencjata i mogą dalej kształcić się w Uniwersytecie Opolskim na kierunkach magisterskich. Uzyskują szeroką wiedzę i umiejętności związane z uwarunkowaniami i zasadami prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej. Mogą w sposób elastyczny dostosowywać się do zmiennych warunków rynku pracy poprzez nabycie umiejętności pracy w sektorze prywatnym, w tym samodzielnej działalności gospodarczej, uspołecznionym, administracji publicznej. Dynamicznie rozwijająca się branża daje dobrą perspektywę ciekawej pracy w Polsce i na świecie.

Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia działalności w zakresie turystyki i wypoczynku w kraju i zagranicą. Studia dedykowane są m.in. rezydentom usług turystycznych, organizatorom turystyki, prowadzącym samodzielną działalność turystyczno-wypoczynkową, zarządzającym turystyką i wypoczynkiem, planującym i projektującym usługi turystyczne – dla podmiotów prywatnych takich jak biura turystyczne, agencje, firmy konsultingowe i doradcze, a także administracji samorządowej i rządowej. Studenci Turystyki i wypoczynku otrzymują specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, w oparciu o zasoby środowiskowe (przyrodnicze i społeczno-gospodarcze), kulturowe i finansowe. Absolwenci posiadają wszechstronne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej, zwłaszcza w obszarach działalności uwzględniającej możliwości wykorzystania krajoznawstwa, ochrony i kształtowania krajobrazu o dużym potencjale turystyczno-wypoczynkowym, często chronionym. Mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność turystyczno-wypoczynkową, a także w instytucjach z otoczenia turystyki i wypoczynku oraz w szkolnictwie, czy administracji państwowej lub samorządowej.
Wszystkie dane makroekonomiczne wskazują, że funkcja turystyczno-wypoczynkowa w Polsce i na świecie będzie nadal dynamicznie się rozwijać. Rozszerzy się rynek pracy w tej branży. Studiowanie perspektywicznych kierunków studiów, dających ciekawą, rozwojową i dobrze płatną pracę to dobry wybór dla absolwenta szkoły średniej. Warto więc studiować Turystykę i wypoczynek.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies