Uniwersytet Opolski oferuje kierunek studiów, który jest odpowiedzią na dostrzegany w naszym otoczeniu chaos przestrzenny. Jest to Gospodarka przestrzenna, prowadzona w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, w formie studiów inżynierskich i magisterskich.

Studia na tym kierunku dają podstawy do realnego oddziaływania na stan i jakość zagospodarowania przestrzeni. Jednakże, aby móc to robić, trzeba mieć świadomość, że poczucie estetyki to zdecydowanie za mało, a konieczna jest wiedza z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz umiejętności organizacyjne i zarządcze. Zatem studia na kierunku gospodarka przestrzenna dotyczą rzeczywistości – jej kształtowania i wykorzystania w procesie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Przedmiotem gospodarki przestrzennej jest bowiem przestrzeń, celem jej zagospodarowanie, a efektem – zaspokojenie określonych potrzeb społecznych.

O studiach i studentach
Gospodarka przestrzenna to studia nowoczesne, które uczą strategicznego myślenia i twórczego działania, zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Łączą one wiedzę i umiejętności z zakresu: planowania przestrzennego, ekonomii i zarządzania przestrzenią, kształtowania i ochrony środowiska oraz nauk społecznych i podstaw prawa.
Jest to kierunek studiów adresowany zdecydowanie dla osób zainteresowanych problemami zachodzącymi na styku sfery społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Zajmuje się poszukiwaniem rozwiązań dla problemów zachodzących w różnej skali od lokalnej (gminy/dzielnicy) po międzynarodową. Uczy na przykład gdzie i jak przeprowadzić ścieżkę rowerową, aby nie naruszyć warunków życia chronionego drzemlika czy żaby i jednocześnie, żeby mieszkańcy nie skarżyli się na hałas. Umiejętności te można zdobywać poprzez studia I i II stopnia.

Studia inżynierskie (I stopnia) trwają 3,5 roku i kształtują wszechstronną wiedzę z zakresu: urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin, regionów czy krajów. Studia magisterskie (II stopnia) trwają 2 lata, mogą być kontynuacją studiów inżynierskich albo nowym kierunkiem studiów dla absolwentów studiów pokrewnych takich jak: planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia, architektura krajobrazu, turystyka, geoinformatyka, gospodarka leśna, ochrona środowiska, ekonomia, logistyka, administracja, zarządzanie.

W toku studiów z pewnością można się dowiedzieć jak:
• planować społeczno-gospodarczy i przestrzenny rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
• opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu planowania przestrzennego: studiów, programów, ocen, projektów, planów;
• opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego: strategie, programy rozwoju, programy operacyjne, ekspertyzy;
• prowadzić i organizować procesy transformacji przestrzennych na obszarach miejskich i pozamiejskich;
• współpracować z firmami, różnymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego;
• pozyskiwać i integrować dane, prowadzić zaawansowane analizy przestrzenne i umiejętnie korzystać z wniosków w podejmowaniu decyzji przestrzennych.

Wyróżnikami studiowania gospodarki przestrzennej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego są:
• praktyczne kształcenie – znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach, w laboratoriach komputerowych, w pracowniach projektowych, w terenie, istnieje także możliwość odbywania dodatkowych praktyk i staży;
• umiędzynarodowienie studiów – istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, zagranicznych stażach i programach np. Erasmus, MOST, DAAD, Sokrates;
• profesjonalizm kształcenia  – kadrę naukową tworzy interdyscyplinarny międzypokoleniowy zespół naukowców, ekspertów i praktyków z dorobkiem zawodowym uznanym w skali kraju;
• elastyczność programu – student ma możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do swoich potrzeb i zainteresowań;
• nowoczesne techniki i metody kształcenia – w procesie kształcenia stosowane są najnowsze programy komputerowe, np. ArcGiS, Auto Cad, MapViewer;
• otwartość i ciągłość kształcenia – student ma możliwość łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia;
• integracja środowiska akademickiego i tutoring – studenci oraz kadra naukowa wspólnie uczestniczą w kilkudniowych konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, np. Bal Ekonoma, Opolski Festiwal Nauki, Konferencja Miasta XXI wieku i inne;
• aktywna działalność studencka – studenci prowadzą Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju OIKOS, publikują prace naukowe, działają w ramach Forum Studenckiego Ruchu Naukowego;
• przyjazne miasto akademickie – kampus Uniwersytetu Opolskiego położony jest w centrum Opola, co sprawia, że studenci stanowią ważną część życia miasta
• sukcesy i kariery absolwentów – absolwenci zdobywają wyróżnienia i nagrody za prace dyplomowe, piastują ważne funkcje w pracy zawodowej, np. w urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, radach miejskich itp.

O absolwentach
Absolwenci uzyskujący tytuł inżyniera i/lub magistra na kierunku gospodarka przestrzenna mają szeroką wiedzę i różnorodne umiejętności. Łącznie pozwalają one na podjęcie pracy zawodowej związanej z planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego i realizacją projektów rozwoju miast i gmin, regionów oraz kraju. W szczególności absolwent gospodarki przestrzennej jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu:
• kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
• przygotowywania dokumentów planistycznych;
• opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych;
• podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów;
• konstruowania lokalnych strategii rozwoju i opracowywania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów;
• planowania rozwoju infrastruktury technicznej;
• planowania rozwoju usług, w tym usług publicznych;
• uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska;
• sporządzania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego, oraz wpływ inwestowania na środowisko;
• przygotowywania opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony;
• procesu zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami;
• podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi,
• opracowywania programów rozwoju regionalnego, planów rozwoju euroregionów;
• doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
• doradztwa w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji;
• stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy zawodowej w charakterze pracownika jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zespolonej i niezespolonej administracji publicznej, agencji rozwoju, biur nieruchomości, agencjach i firmach konsultingowych, doradczych i innych firmach otoczenia biznesu, obsługi inwestycji. Posiada także kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji radnego gminy, powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego oraz innych przedstawicieli liderów społeczności lokalnych i regionalnych.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies