Wspieraj wolne media

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Tym samym prawo użytkowania wieczystego z mocy prawa zostało przekształcone w prawo własności. Jak wskazuje nazwa ustawy, przekształcenie nie dotyczy każdego użytkowania wieczystego a wyłącznie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Czym są grunty przeznaczone na cele mieszkaniowe?

Gruntami przeznaczonymi na cele mieszkaniowe w myśl przepisów ustawy są nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Jeśli zatem na jednej działce znajduje się zarówno budynek mieszkalny, jak i budynki przeznaczone na cele komercyjne, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności możliwe będzie po przeprowadzeniu podziału działki i oddzieleniu części, na której znajduje się zabudowa przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Obowiązki Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa nakłada na Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, które z urzędu winny zostać wydane nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Zaświadczenia te doręczane są właścicielowi nieruchomości oraz właściwemu sądowi rejonowemu, który dokona niezbędnych wpisów w księgach wieczystych.

Jakie opłaty poniesiemy?

Z dniem wejścia w życie przepisów ustawy zniesiona została opłata za użytkowanie wieczyste, która zastąpiona została tzw. opłatą przekształceniową. Będzie ją można uiścić w 20 rocznych ratach albo jednorazowo.

Wysokość opłaty określona zostanie w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie. Jeśli właściciel nieruchomości nie zgadza się z wysokością ustalonej przez organ opłaty, ma prawo w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia złożyć w urzędzie, który je wydał, wniosek o ustalenie wysokości opłaty lub okresu jej wnoszenia.

Bonifikata

Zapłata całości opłaty przekształceniowej uprawniała będzie do skorzystania z bonifikaty, której wysokość uzależniona jest od tego czy grunt stanowił przed przekształceniem własność Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Bonifikata będzie tym wyższa, im szybciej zostanie uiszczona cała opłata przekształceniowa.

W przypadku użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, wysokość bonifikaty wynosi:

  • w pierwszym roku po przekształceniu – 60 proc.,
  • w drugim roku – 50 proc.,
  • w trzecim roku – 40 proc.,
  • w czwartym roku – 30 proc.,
  • w piątym roku – 20 proc.,
  • w szóstym roku – 10 proc.

W kolejnych latach spłata całej kwoty za jednym zamachem nie będzie się już wiązać z żadną bonifikatą.

W przypadku gruntów stanowiących własność samorządu terytorialnego, wysokość bonfikaty ustala rada gminy w drodze uchwały.

Co zrobić aby otrzymać bonifikatę?

Aby móc skorzystać z bonifikaty, wystarczy zgłosić na piśmie właściwemu za przekształcenie organowi zamiar jednorazowego uiszczenia opłaty przekształceniowej. Wówczas organ w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia poinformuje właściciela gruntu o wysokości opłaty.

Termin zapłaty opłaty przekształceniowej to 31 marca każdego roku, jednak ustawa wstrzymuje jej płatność do końca lutego 2020 r.

Osoby, które z urzędu w 2019 r. otrzymają zaświadczenie o przekształceniu, będą mogły skorzystać z maksymalnej bonifikaty jeśli w tym samym roku uiszczą całość opłaty.

Ustawa przewiduje, dla osób, które chciałyby skorzystać z maksymalnej bonifikaty i uiścić całość opłaty przekształceniowej jeszcze w 2019 r., możliwość wystąpienia do odpowiedniego organu o doręczenie im zaświadczenia o przekształceniu.

W przypadku osób, które ze względu na swoją sytuację materialną nie są w stanie uiścić opłaty w ustawowo określonych terminach przewidziana jest możliwość złożenia wniosku o zmianę terminu wniesienia opłaty bądź rozłożenia jej na raty. Aby móc skorzystać z takiej możliwości, należy w odpowiednim urzędzie, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności, złożyć odpowiedni wniosek.

Ponad trzy miesiące obowiązywania ustawy pokazały, że realizacja prawa nie przebiega tak sprawnie jak zakładano i zachodzi ryzyko, że nie wszystkie samorządy zdążą w ciągu 12 miesięcy wydać nowym właścicielom gruntów zaświadczenia potwierdzające przekształcenie. W związku z tym Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy zawierający pakiet ułatwień, które mają na celu przyspieszenie procedury przekształcenia.

W pigułce. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Autorką artykułu jest adwokat Izabela Kociok-Skóra, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Opolu.

Jeśli istnieją zagadnienia prawne, które Państwa szczególnie interesują, zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem specjalnie utworzonej dla Państwa skrzynki e-mail: prawnik@opowiecie.info.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies