Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Przedsiębiorstwo  PROWOD sp. z o.o.  podpisało umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia : „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym zostało konsorcjum złożone z dwóch firm: INŻYNIERIA RZESZÓW S.A. oraz  EkoWodrol – Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina.  Wartość kontraktu to przeszło  20 mln zł brutto.

Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Umowę z ramienia  firmy  Inżynierii Rzeszów S.A podpisali członkowie zarządu: Stanisława Stańczyk oraz  Marcin Sternik.  Prowod sp. z o.o. reprezentował Zarząd spółki – Prezes  Bogdan Lechowski oraz Wiceprezes  Mariusz Pelc.

Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Podpisanie umowy miało miejsce w społce Prowod w dniu 17.02.2017.  Podczas spotkania obecny był wójt gminy Dobrzeń  Wielki  Henryk Wróbel , na której to zlecenie realizowana będzie powyższa  inwestycja.

Ze strony Prowod sp. z o.o. przy podpisywaniu umowy obecni byli  również  Radcy Prawni z  Kancelarii Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych. Zajmująca się kompleksową obsługą prawną przedsięwzięcia oraz reprezentanci firmy Sweco Consulting sp. z o.o.,sprawującej nadzór inwestorski nad inwestycją.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Dobrzeń Wielki ze względu na jej przeciążenie oraz przestarzałą technologię wymaga  zmodernizowania  oraz gruntownej przebudowy. Istniejąca oczyszczalnia ścieków zakładała średnią dobową przepustowość na poziomie Qdśr = 830 m3/dobę. Docelowa przepustowość oczyszczalni po przeprowadzonej inwestycji  wyniesie: Qdśr = 2000 m3/d.
Zakres prac zakłada : gruntowną zmianę istniejącego układu technologicznego obejmującą m.in.: likwidację i modernizację istniejących wraz z  budową nowych obiektów technologicznych. Co będzie związane  z  infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.)

Ponadto niezbędne będzie przeprowadzenie remontu m.in. istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym, wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, monitoringu, dodatkowego źródła zasilania i podjęcia działań zmierzających do tego, by oczyszczalnia spełniała wszelkie nowoczesne i ekologiczne wymogi.

Szeroki zakres  inwestycji  oraz jej   realizacja nie byłaby możliwa bez pozyskania dodatkowych  środków finansowych z zewnątrz, które spółka uzyskała dzięki wsparciu i współpracy    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu .

Prowod sp. z o.o. ponadto aplikuje o środki z  Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w ramach działania 2.3. Inwestycja pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” została ulokowana na liście rankingowej konkursu z wysoką pozycją – 24 miejsce  na 100 ulokowanych. Obecnie Spółka oczekuje na wyniki II oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, licząc na uzyskanie dofinansowania, które może osiągnąć maksymalnie 63,75% wartości inwestycji netto.

Zakończenie prac i oddanie oczyszczalni do użytku ma zająć wykonawcy  około dwóch lat .

Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie