Zarząd otrzymał absolutorium. Raport o stanie województwa jest podsumowaniem działalności samorządu regionu w poprzednim roku. Każdy go może przeczytać. Zarząd Województwa Opolskiego opracował ten dokument zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa.

Raport o stanie województwa opolskiego za rok 2018 był tematem debaty na czerwcowej sesji sejmiku. Marszałek Andrzej Buła zwracał uwagę na to, że największym problemem była polityka władz centralnych wobec samorządu.
– Konieczna jest przewidywalność tej polityki, nie da się realizować zadań, jeśli po drugiej stronie nie ma partnera i jasnych zasad – mówił.
Mimo to ubiegły rok był w naszym regionie pod wieloma względami rekordowy. To m.in. największa jak dotąd wartość nowych inwestycji w regionie, najwyższe wsparcie finansowe dla opolskich przedsiębiorców i największe wydatki na budowę i remonty dróg wojewódzkich. To także znaczące inwestycje w placówkach ochrony zdrowia i usług medycznych, rozwój naszych instytucji kultury.

https://www.opolskie.pl/2019/05/raport-o-stanie-wojewodztwa-opolskiego-za-2018-rok/

– Ogromnym wsparciem objęliśmy rodziny, zwłaszcza te z najmłodszymi dziećmi, coraz większą pomoc mamy dla uczniów, studentów, absolwentów, nauczycieli oraz osób bezrobotnych. Cieszy również coraz większa aktywność naszych mieszkańców, także dzięki oferowanym przez nas możliwościom – czy to przez Marszałkowski Budżet Obywatelski, czy też fora młodzieży i seniorów oraz działalność w coraz częściej dofinansowywanych organizacjach pozarządowych – wymieniał marszałek.

Zastrzeżenia do raportu zgłaszali radni PiS. Martyna Nakonieczny, wypowiadająca się w imieniu klubu PiS mówiła, że  region nie rozwija się tak szybko, jak pozwala na to nasz potencjał. Województwo stoi w rozkroku – brakuje spójnej strategii, bo brak decyzji, czy inwestować np. w turystykę czy w gospodarkę.

-Pieniądze wydajemy sprawnie i zgodnie z procedurami, ale do końca nie wiemy, czy na pewno na to, co służy podniesieniu konkurencyjności regionu – wymieniała Nakonieczna . Wyrażała jednocześnie nadzieję, że w nowej strategii rozwoju województwa znajdą się zapisy, które będą się do tych problemów odnosić.

Radni głosami koalicji – 19 głosów – udzielili wotum zaufania zarządowi województwa.

Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2018 rok według stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosił 519 363 508 zł i został zrealizowany w 100 %. W porównaniu z poprzednim rokiem wykonane dochody były wyższe o 8,3%. Między innymi większe o ponad 11,3 mln z, były  udziały w podatku CIT i PIT.

Skarbnik województwa Stanisław Mazur zwracał także uwagę, że systematycznie zmniejsza się obsługa zadłużenia. – W ciągu pięciu lat zaoszczędziliśmy na obsłudze naszego długu około 11 milionów złotych. To pieniądze, które zostały w budżecie i mogły służyć mieszkańcom.

Zgodnie z procedurą, podczas sesji zaprezentowano: opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej ze sprawozdania wykonania budżetu województwa, opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, informację Komitetu Audytu i stanowisko Komisji Rewizyjnej – wszystkie te dokumenty pozytywnie oceniały budżetowe działania zarządu województwa. Radni koalicji (19 osób) głosowali za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa, przeciw byli radni PiS (8 osób).

(VR), Fot. kapitan

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.