Uchwalenie budżetu to jedna z najważniejszych kompetencji rady gminy i podstawa gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki budżetowi gmina planuje, zarządza oraz kontroluje swoje dochody i wydatki.

Przy rozpatrywaniu i uchwalaniu budżetu, za przygotowanie którego odpowiada wójt, radni muszą w szczególności zwrócić uwagę na finansowanie zadań publicznych nałożonych na samorządy odpowiednimi ustawami. Są to tak zwane zadania własne gminy, np.: ochrona zdrowia, oświata, transport i drogi, pomoc społeczna, wszystkie mają zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców.

Projekt budżetu musi zostać opracowany do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, następnie zostaje przedłożony radzie gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO), która sprawuje nadzór nad gospodarką finansową gminy. Radni weryfikują i opiniują projekt uchwały budżetowej głównie podczas obrad komisji stałych.

Rada gminy może dokonać zmian w projekcie budżetu zaproponowanym przez wójta, jednak bez jego zgody radni nie mogą zwiększyć wydatków, bez wiarygodnego określenia źródeł ich finansowania w dochodach gminy.

Uchwałę budżetową przyjmuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, co stanowi tak zwane kworum (liczba radnych niezbędna do prowadzenia obrad oraz podejmowania wiążących decyzji).

XIII Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki (kadencji 2018 – 2023), odbędzie się w czwartek, 19 grudnia 2019 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim – początek o godz. 14:00.

Czym zajmą się radni? 
Wysłuchają sprawozdania wójta z prac między sesjami (28.11.2019 – 19.12.2019 r.), a potem zajmą się uchwaleniem budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019. Przed podjęciem decyzji wysłuchują informacji skarbnika gminy, potem opinii komisji budżetu i finansów. Kolejna uchwała zmieni wieloletnią prognozę finansową. Dalej radni będą dyskutować nad najważniejszym dokumentem dla gminy, czyli nad budżetem na rok 2020. Tu także zaczną od informacji, którą złoży skarbnik. Opinie przedstawią komisje budżetu i finansów, gospodarki, bezpieczństwa i ochrony środowiska, oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw społecznych oraz rewizyjna. Kiedy budżet zostanie przyjęty radni zajmą się ustaleniem średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wyrażą zgodę na realizację operacji pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chróścicach” przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 

Wszystkie projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzeń Wielki. Sesje są obowiązkowo bezpośrednio transmitowane, a następnie archiwizowane.

Roman Kołbuc (Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki)

Sesja budżetowa Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Pejzaż Dobrzenia Wielkiego / Fot. Roman Kołbuc

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze