Radni jednogłośnie udzielili wójt Sybilli Stelmach absolutorium i wotum zaufania. Włodarz przedstawiła zrealizowany budżet oraz raport o stanie gminy za 2019 r. 

Sprawozdanie wójt gminy z pracy międzysesyjnej

Gmina Popielów liczy obecnie 7915 mieszkańców. Od 10 czerwca urodziło się dwoje dzieci, zmarło 13 osób (w tym pięć z terenu gminy), zawarto jedno małżeństwo. W gminie przebywa 74 cudzoziemców.

Urząd Gminy rozpoczął przyjmowanie wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, którzy nie zostaną podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Trwa sezon kąpielowy nad Przystanią wodną w Nowych Siołkowicach. Ratownicy pilnują bezpieczeństwa codziennie w godz. 11-19.

Wójt Stelmach powierzyła pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Marcie Cierpisz. Będzie ona pełnić to stanowisko do 31 sierpnia 2021 r. We wtorek (7 lipca) w drodze konkursu wyłonieni zostaną dyrektorzy PSP Stare Siołkowice oraz PSP Karłowice. W bieżącym roku szkolnym wręczone zostały 33 stypendia (23 edukacja, 7 sport, 3 praca prospołeczna). Gmina ponownie otrzymała dofinansowanie z programu „Zdalna szkoła+”. Zakupionych zostanie 19 laptopów wraz z oprogramowaniem o wartości 55 tys. zł. Przedszkola od września przystąpią do projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego złożony został wniosek o płatność końcową w wysokości 149 000 zł wydatków poniesionych w ramach remontu budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie. W porozumieniu z sołtysami oraz Centrum Kultury trwa przygotowywanie nowych regulaminów korzystania z świetlic wiejskich.

Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Aleja lipowo-dębowa ks. Jana Dzierżona w Karłowicach. Miejsce dla wszystkich. Pożytek dla każdego”. W Stobrawie zawiązało się nowe Koło Gospodyń Wiejskich, do którego dołączyło 21 pań. Nowe Siołkowice zostały zgłoszone do konkursu „Najpiękniejsza Wieś 2020”.

Prowadzone były działania prewencyjne związane z pandemią COVID-19. W dalszym ciągu kontynuowana była pomoc dla osób starszych i samotnych. W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzece Stobrawa i jej dopływach podjęto monitoring stanu wałów przeciwpowodziowych oraz rozlewisk wody na terenie gminy.

Raport o stanie gminy Popielów za 2019 rok 

W minionym roku urodziło się 62 dzieci, zmarło 88 mieszkańców. Przyrost naturalny jest więc na minusie i zgodnie z prognozą liczebność wsi będzie stale spadać. Aż 20,5% mieszkańców stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym. Powierzchnia gruntów należących do gminy Popielów wynosi 369, 8204 ha (wzrost o ok. 10 ha).

W ramach polityki społecznej wypłaconych zostało 348 świadczeń. Wsparto 151 rodzin. Wydano 17 świadczeń pielęgnacyjnych Udzielono 60 zasiłków okresowych, 20 zasiłków stałych, 73 zasiłków pielęgnacyjnych. 135 zasiłków rodzinnych i dodatków do tychże. Z programu 500+ skorzystało 773 dzieci.

Na terenie gminy w 2019 r. działały cztery ośrodki zdrowia (Popielów – 2218 pacjentów, Karłowice – 928 pacjentów, Stare Siołkowice – 738 pacjentów, Stobrawa – 308 pacjentów). Prowadzone jest także Centrum Opieki Paliatywnej w Starych Siołkowicach (ZOL – 21 pacjentów, Hospicjum – 163 pacjentów). Trzydzieści osób niepełnosprawnych korzysta z Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Strażacy z pięciu jednostek, które zrzeszały 226 członków, aż 44 razy wyjeżdżali do pożarów, zaś do wypadków drogowych i innych wyjazdów wezwano ich 51 razy. W 2019 r. miały miejsce 34 zdarzenia drogowe, w zakresie przestępczości kryminalnej prowadzono 39 postępowań, zaś w przestępczości ogólnej 99.

W Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie działało 10 sekcji. Uczestniczyło w nich 370 osób. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała 51 110 woluminów, w tym 119 audiobooków. Działało dziewięć stowarzyszeń i organizacji. Aktywnych było siedem klubów sportowych.

Jednogłośna decyzja o przyznaniu wotum zaufania i absolutorium 

Wójt Sybilla Stelmach przedstawiła radnym sprawozdania z wykonania budżetu i informację o stanie mienia za 2019 rok. Włodarz podkreśliła, że projekt budżetu został odziedziczony po poprzednikach, jednak wprowadzane były do niego poprawki. Budżet wynosił: dochody ogółem 37 545 214, 06 zł, wydatki ogółem 34 768 628 zł, przychody z budżetu 1 303 798 zł. W trakcie roku powstała nadwyżka operacyjna w wysokości 3 050 712 zł. Dochody zostały wykonane na poziomie 95,41%, przychody 125,66 %, wydatki 94,25%.

Wszyscy radni, po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zgodnie podjęli decyzję o udzieleniu wójt Sybilli Stelmach wotum zaufania i absolutorium. Włodarz podziękowała współpracownikom, radnym, sołtysom oraz: „wszystkim, którzy wspierali mnie w podjętych działaniach”.

Radni zajęli się także innymi sprawami

Ustalono średnie ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2020/2021: olej napędowy – 4,31 zł, gaz – 1,93 zł, benzyna – 4,34 zł. Dotyczą one rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy samodzielnie dowożą uczniów do szkół i placówek oświatowych.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wiejskiej i Polnej w Lubieni oraz dla obszaru położonego przy ul. Szkolnej w Popielowskiej Kolonii. Zawnioskowali o to właściciele tych działek. Opracowanie planu ma stworzyć podstawy prawne o charakterze miejscowym, które są niezbędne do realizacji zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Drobne zmiany zaszły w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwale budżetowej. Do planu dochodów i wydatków wprowadzone zostały środki na realizację projektu partnerskiego „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”, dzięki któremu wzbogacona zostanie oferta edukacyjna placówek przedszkolnych. Przewidziana jest realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć terapeutycznych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Ponadto zakupiony zostanie plac zabaw dla przedszkola w Starych Siołkowicach. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. W związku z przeniesieniem projektu „Kultura ponad granicami” na 2021 rok zmniejszył się plan dochodów i wydatków.

Gmina Popielów udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego w wysokości 100 000 zł. Związane jest to z planowaną odnową nawierzchni drogi powiatowej Karłowice-Popielów na długości ok.1 km.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Początkowo uczeń, a od stycznia 2017 r. redaktor Grupy Lokalnej „Balaton”, a następnie do października 2020 r. portalu i miesięcznika „Opowiecie.info”. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim. Od października 2019 r. student Uniwersytetu Opolskiego na kierunku „Filologia polska”. Jest członkiem rady sołeckiej w Popielowie. Aktywnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości oraz gminy. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. W wolnej chwili czyta książki.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies