Wspieraj wolne media

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” podpisana!Dnia 19.04.2017 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której przedmiotem jest udzielenie PROWOD Sp. z o.o. jako beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. Z ramienia Prowod Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu –  Bogdan Lechowski.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w zapisy POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6.II  „Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”, ponieważ zaplanowane działania zapewnią możliwość oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG. Tym samym wszyscy mieszkańcy aglomeracji korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej będą korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.
Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 24 026 369,52 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 12 452 691,52 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2020 r. Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie ładunku ścieków poddawanego ulepszonemu oczyszczaniu w Aglomeracji Dobrzeń Wielki.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim,
2. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – system GIS dla WIK,
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice,
4. Promocję projektu,
5. Nadzór inwestorski,
6. Obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych na oczyszczalni konieczna będzie gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego obejmująca:

⦁ likwidację większości istniejących obiektów technologicznych,
⦁ modernizację i/lub przebudowę pozostałych istniejących obiektów technologicznych,
⦁ budowę nowy obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.),
⦁ modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA,
⦁ dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.
Ponadto niezbędne będzie:
⦁ przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym mające na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie,
⦁ przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej,
⦁ wykonanie nowego rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR), o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków,
⦁ wykonanie nowego ogrodzenia,
⦁ przebudowanie istniejącego wjazdu,
⦁ wybudowanie dodatkowej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na teren oczyszczalni, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni (nowego ogrodzenia),
⦁ dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni (wykonanie dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych),
⦁ wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach przemysłowych z centralną rejestracją zbieranych danych.
 Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w kraju. W ramach przedsięwzięcia zostały wyznaczone następujące cele szczegółowe o charakterze środowiskowym:
⦁ ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, poprzez zwiększenie przepustowości oraz poziomu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim;
⦁ dostosowanie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do wymogów art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
⦁ zmniejszenie energochłonności systemu wodno-ściekowego i poprzez to osiągnięcie pozytywnego wpływu na politykę klimatyczną oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
⦁ poprawa efektywności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice przyczyni się do ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu. Z kolei wdrożenie GIS polepszy efektywność zarządzania siecią wod-kan. Dodatkowo realizacja przedmiotowego projektu posłuży do osiągnięcia celów o charakterze społeczno-ekonomicznym.
 

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” podpisana!

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies