Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” podpisana!Dnia 19.04.2017 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której przedmiotem jest udzielenie PROWOD Sp. z o.o. jako beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. Z ramienia Prowod Sp. z o.o. umowę podpisał Prezes Zarządu –  Bogdan Lechowski.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w zapisy POIiŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 6.II  „Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów”, ponieważ zaplanowane działania zapewnią możliwość oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG. Tym samym wszyscy mieszkańcy aglomeracji korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej będą korzystać z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.
Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 24 026 369,52 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 12 452 691,52 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2020 r. Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie ładunku ścieków poddawanego ulepszonemu oczyszczaniu w Aglomeracji Dobrzeń Wielki.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim,
2. Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej – system GIS dla WIK,
3. Montaż instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice,
4. Promocję projektu,
5. Nadzór inwestorski,
6. Obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych na oczyszczalni konieczna będzie gruntowna zmiana istniejącego układu technologicznego obejmująca:

⦁ likwidację większości istniejących obiektów technologicznych,
⦁ modernizację i/lub przebudowę pozostałych istniejących obiektów technologicznych,
⦁ budowę nowy obiektów technologicznych i towarzyszących wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną (fragmenty sieci wodociągowej, rurociągi technologiczne kable elektryczne, sterownicze, itd.),
⦁ modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA,
⦁ dostosowanie istniejącej infrastruktury podziemnej (likwidacja potencjalnych kolizji) do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni.
Ponadto niezbędne będzie:
⦁ przeprowadzenie kompleksowego remontu istniejącego budynku socjalnego z zapleczem technicznym mające na celu dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych oraz potrzeb oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie,
⦁ przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji transformatorowej,
⦁ wykonanie nowego rezerwowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR), o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków,
⦁ wykonanie nowego ogrodzenia,
⦁ przebudowanie istniejącego wjazdu,
⦁ wybudowanie dodatkowej drogi dojazdowej zakończonej wjazdem na teren oczyszczalni, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy terenu oczyszczalni (nowego ogrodzenia),
⦁ dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacji wewnętrznej do nowego zagospodarowania terenu oczyszczalni (wykonanie dodatkowych lamp oświetleniowych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz ciągów pieszych),
⦁ wykonanie systemu monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach przemysłowych z centralną rejestracją zbieranych danych.
 Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w kraju. W ramach przedsięwzięcia zostały wyznaczone następujące cele szczegółowe o charakterze środowiskowym:
⦁ ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, poprzez zwiększenie przepustowości oraz poziomu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Dobrzeniu Wielkim;
⦁ dostosowanie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do wymogów art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;
⦁ zmniejszenie energochłonności systemu wodno-ściekowego i poprzez to osiągnięcie pozytywnego wpływu na politykę klimatyczną oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
⦁ poprawa efektywności, sprawności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej przy SUW Chróścice przyczyni się do ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększy udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym jej zużyciu. Z kolei wdrożenie GIS polepszy efektywność zarządzania siecią wod-kan. Dodatkowo realizacja przedmiotowego projektu posłuży do osiągnięcia celów o charakterze społeczno-ekonomicznym.
 

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” podpisana!

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie