Radni Sejmiku Województwa Opolskiego zapoznali się z informacją dotyczącą  funkcjonowania dwóch placówek medycznych, stanu wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego oraz sytuacji na regionalnym rynku pracy, wprowadzili zmiany do budżetu województwa, wsparli też kilka samorządów.

Aktualną sytuację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu oraz Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, przedstawił dyrektor obu placówek Krzysztof Nazimek.

Ten pierwszy realizuje świadczenia w zakresie neurologii dla dorosłych i dzieci, psychiatrii dla dorosłych i dzieci oraz neurochirurgii. Od roku 2021, na bazie oddziałów szpitala, zostały utworzone jednostki organizacyjne Uniwersytetu Opolskiego – Klinika Neurologii oraz Klinika Psychiatrii. Szpital realizuje dwa programy pilotażowe – Centrum Zdrowia Psychicznego, skierowany do dorosłych mieszkańców miasta Opola oraz program leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii. Zakres działalności drugiej placówki, kierowanej przez Krzysztofa Nazimka, obejmuje psychiatrię, rehabilitację, opiekę długoterminową oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. W ostatnich latach w obydwu placówkach wiele zainwestowano – w Opolu m.in. powstało lądowisko dla śmigłowców LPR, przebudowano jeden z pawilonów szpitala, zamontowano panele fotowoltaiczne i zmieniono instalację c.o., obecnie trwa termomodernizacja budynku, a planowana jest rozbudowa o Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – właśnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. W Branicach zagospodarowano teren wokół szpitala, przebudowano pomieszczenia po byłej szkole medycznej i pomieszczenia w poszczególnych pawilonach.

Sesja była okazją do wręczenia dyrektorowi Krzysztofowi Nazimkowi Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.

Etap realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 przedstawił dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich Jacek Partyka . Program został przyjęty w listopadzie 2022 roku, a mamy w nim do dyspozycji 966,5 miliona euro. Od tego czasu Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – ogłosiły już w sumie 22 nabory wniosków. Osiem dotyczyło pieniędzy „twardych”, inwestycyjnych. To m.in. sześć naborów ogłoszonych przez OCRG, przede wszystkim kierowanych do przedsiębiorców, a także dwa ogłoszone przez UMWO – na infrastrukturę drogową i zakup taboru kolejowego. 14 ogłoszonych do tej pory naborów na łączną kwotę 43 milionów euro dotyczyło projektów miękkich. Jak podkreślał Jacek Partyka, nie wszystkie terminy zależą od nas w regionie, bo np. WUP długo czekał na przekazanie pieniędzy powiatowym urzędom pracy w związku z brakiem podpisów na dokumentach centralnych. Do końca tego roku planuje się w sumie ogłoszenie 21 naborów na łączną kwotę 124,4 mln euro.

Na koniec I półrocza 2023 roku liczba bezrobotnych w województwie opolskim wyniosła 20 867 osób i zwiększyła się w stosunku do końca 2022 roku o 343 osoby. To oznacza, że stopa bezrobocia wyniosła 6,1% i wahała się od 3% w Opolu do 10,3% w powiecie głubczyckim – informował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski. Dominowały osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (86,6%) oraz długotrwale bezrobotni (49,8%).
Przez pierwsze sześć miesięcy 4 firmy dokonały zwolnienia grupowego łącznie 168 pracowników. W tym czasie do powiatowych urzędów pracy wpłynęło łącznie 10 304 (o 38,4% mniej niż w roku ubiegłym) ofert zatrudnienia, z czego 25,9% stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Jak wyjaśniał dyrektor WUP, ten spadek łączy się m.in. z dużą liczbą obywateli Ukrainy na naszym rynku pracy.

Wrześniowa sesja sejmiku

Radni podjęli kilka decyzji dotyczących pomocy finansowej powiatom w regionie. Starosta Prudnicki złożył wniosek o wsparcie finansowe w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dźwigu osobowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Głogówku, a Starosta Nyski poprosił o pomoc w wysokości 50 000 zł na zakup sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Powiatowego w Nysie. Ze względu na wagę tych wydatków i trudna sytuację finansową szpitali, radni przychylili się do tych próśb. Kolejna prośba Powiatu Prudnickiego dotyczyła wsparcia finansowego na przebudowę boiska sportowego przy kompleksie sportowym w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 oraz zakup sprzętu lekkoatletycznego. Przebudowa polega na instalacji nawodnienia i wykonaniu nowej nawierzchni sportowej z trawy na boisku do piłki nożnej. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt lekkoatletyczny, niezbędny do użytkowania bieżni lekkoatletycznej wokół boiska. Radni zgodzili się na udzielenie dotacji w wysokości 300 000 zł.

Wrześniowa sesja sejmiku

Wrześniowa sesja była też okazją do wprowadzenia zmian w budżecie województwa. Jak mówił marszałek Andrzej Buła, największa z nich dotyczyła przeznaczenia ponad 19 milionów złotych na naprawę taboru kolejowych przewozów regionalnych, użytkowanego przez Polregio. – Nie ma w Polsce pieniędzy z KPO, nie możemy więc kupić nowych pojazdów dla pasażerów w regionie, jak wcześniej zaplanowaliśmy, musimy wiec remontować obecnie jeżdżące pociągi i szynobusy – informował marszałek.

Radni wyrazili też zgodę na nabycie przez Województwo Opolskie od Banku Gospodarstwa Krajowego udziałów w kapitale zakładowym spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. To sprawi, że Województwo stanie się jedynym wspólnikiem spółki, co da pełną kontrolę oraz nadzór nad jej sytuacją i dalszą działalnością. Jak podkreślał marszałek Andrzej Buła, nabycie tych udziałów pozwoli usprawnić działania spółek, związane z preferencyjnym finansowym wsparciem zwrotnym podmiotów gospodarczych województwa opolskiego.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.