Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Kto może otrzymać dotację?

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
  sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
  pożytku publicznego, np. parafie, domy zakonne;
 •  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe
  działające non profit.

Co ważne, podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp) uprawniającego do pozyskiwania 1%.

Kto nie może ubiegać się o dotację?
Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są:

 • Podmioty publiczne – np. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, urzędy,
  agencje publiczne;
 • Podmioty gospodarcze – z wyłączeniem organizacji pozarządowych prowadzących
  działalność gospodarczą oraz spółek non profit.
 • Osoby prywatne;
 • Partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje utworzone przez partie polityczne.

Podmioty te nie mogą być Oferentem oraz nie mogą uzyskać dotacji, mogą jednakże być partnerami w ramach projektu – jednak nie mogą korzystać z dotacji!

Na co można otrzymać dotację?
Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

I. Priorytet Małe inicjatywy Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.

II. Priorytet Aktywne społeczeństwo Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

III. Priorytet Aktywni obywatele Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

IV. Priorytet Silne organizacje pozarządowe Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Jaka jest wysokość dotacji?
W ramach Priorytetów 2-4: od 20 tys. zł do 400 tys. zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł.); W ramach Priorytetu 1: od 20 tys. zł do 1.000.000 zł (w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł.).

W jakim terminie można realizować zadania?
W konkursie FIO w 2018 r. przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy).

Czy trzeba wnieść wkład własny?
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, iż ocenie merytorycznej podlega zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta. W związku z powyższym, wniesienie wkładu własnego, w zależności od specyfiki zadania, może mieć wpływ na ocenę merytoryczną obejmującą zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
Koszty aby były kwalifikowalne, muszą być racjonalne, uzasadnione i niezbędne do realizacji zadania. Wyjątkiem jest kategoria I.B Koszty związane z rozwojem instytucjonalnym własnej organizacji – do wysokości 20% dotacji – nie muszą one być niezbędne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy środka trwałego: 10.000,00 zł brutto.

Jakie oferty/organizacje będą promowane?
W ramach FIO 2018 premiowane poprzez kryteria strategiczne (dodatkowe punkty), będą:

 • organizacje o niskim rocznym przychodzie (poniżej 100 tys. zł);
 • organizacje mającą siedziby w małych i średnich miejscowościach (poniżej 25 tys. oraz
  50 tys. mieszkańców);
 • organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach P FIO 2014-2020;
 • projekty dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski;
 • projekty, których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (tj. w obszarach: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, rozwój wolontariatu, rozwój think-tanków obywatelskich, edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna i realizowana w formach uniwersytetów ludowych, rozwój instytucjonalny organizacji, w tym tworzenie porozumień,
  organizacji parasolowych, federacji itp.).

Kiedy złożyć Ofertę?
Ofertę należy złożyć wyłącznie w Generatorze pod adresem: fio.niw.gov.pl, terminie od 1 marca do 29 marca 2018 roku.

Skąd czerpać informacje nt. FIO 2018?
Wszystkie informacje będą tez publikowane na stronach: www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl oraz fio.niw.gov.pl. Pytania można kierować na adres: FIO@niw.gov.pl, do członków Biura FIO, NIW-CRSO; a
także w trakcie naboru poprzez Infolinię (numer zostanie podany w ogłoszeniu o konkursie).

Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?
 Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018;
 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;
 Podręcznik dla Oferentów FIO edycja 2018;
 Wytyczne dla Ekspertów FIO edycja 2018.

Dostępne one będą w trakcie naboru Ofert na stronie: fio.niw.gov.pl

fot. fundusze

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies