Już po raz czwarty mieszkańcy województwa opolskiego mogą wybrać projekt, który będzie realizowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 10 do 25 lutego swój głos będzie można oddać tradycyjnie, wrzucając kartę do urny, poprzez stronę internetową lub wysyłając kartę pocztą. W tym roku zarząd województwa zaplanował także około 40 konkursów na projekty i inicjatywy organizacji pozarządowych niemal w każdej dziedzinie życia. Ogłaszane są cyklicznie – właśnie rozpoczynają się kolejne, a do podziału w nich jest 680 tysięcy złotych.

Listę przedsięwzięć, na które można głosować w ramach MBO przedstawiliśmy już tutaj:   https://opowiecie.info/liste-zakwalifikowanych-marszalkowskiego-budzetu-obywatelskiego/

Opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej https://budzet.opolskie.pl/ , ale też sami pomysłodawcy mogą promować swoje projekty. A na jakie w tym roku projekty będzie można głosować?

Najwięcej  – bo aż 21  – jest tych o charakterze kulturalnym. To m.in. koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, imprezy promujące odnowę wsi, wizyty w instytucjach kultury, aktywizujące seniorów i młodzież do udziału w życiu kulturalnym regionu. Zadania  prospołeczne i prozdrowotne (15) to organizacja różnorodnych inicjatyw społecznych dla mieszkańców, integracja międzypokoleniowa, organizacja zawodów pożarniczych dla dzieci, młodzieży i rodziców, cykl rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, warsztaty medyczno-sprawnościowe. 9 projektów edukacyjnych to warsztaty i spotkania aktywizujące i integrując seniorów z przedszkolakami, wspólne gry i zabawy edukacyjne, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, promowanie śląskiego dziedzictwa kulturowego, warsztaty na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także pierwszy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych. I wreszcie projekty sportowe i turystyczne (9) – to wyjazdy sportowo-rekreacyjne, treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży, ale także spotkania dzieci i młodzieży ze znanymi sportowcami.

Samo głosowanie jest proste. Swój głos można oddać w terminie od 10 do 25 lutego, a głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego. W przypadku osób poniżej 16 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na karcie do głosowania. Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz – tłumaczy marszałek.

Swój głos można oddać poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest też możliwość głosowania elektronicznego. Można to zrobić elektronicznie, poprzez stronę https://glosowanie.opolskie.pl/ . Trzeci sposób to przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Karty można pobrać ze strony https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/ .  Jest 12 kart – osobno dla każdego powiatu.

Wyniki głosowania poznamy do 30 marca br.

 Równolegle z Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim zarząd województwa zapowiedział blisko 40 konkursów konkursów na projekty i inicjatywy organizacji pozarządowych niemal w każdej dziedzinie życia.

1/ Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 200 tys. zł

 • wsparcie projektów dotyczących m.in. wdrażania nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji,  doposażenia w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędnego do realizacji zadań statutowych; wykonania remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych.
 • na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 200 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację do 12 000 zł.
 • kontakt – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

2/ Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych – 100 tys. zł

 • wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia oraz wspieranie działań związanych z organizacją zawodów sportowo – pożarniczych.
 • na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 100 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację do 10 000 zł.
 • kontakt – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

 

3/ Wsparcie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom województwa w 2022 roku (wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne) – 150 tys. zł

 • doposażenie organizacji w niezbędny sprzęt lub wyposażenie do realizacji celów statutowych, zakup odzieży specjalistycznej, wsparcie w zakupie pojazdów do działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa, wsparcie remontów siedzib organizacji niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe, podniesienie jakości wykonywanych zadań oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
 • – na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 150 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną dotację do 15 000 zł.
 • kontakt – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

 

4/ Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych  – 200 tys. zł

 • wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji, uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe,  wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe.
 • na realizację tych zadań przeznacza się kwotę do 200 000 zł, przy czym na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną dotację do 12 000 zł.
 • kontakt – Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego

 

5/ Wsparcie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – prowadzenie szkoleń z wiedzy prawnej, w tym dla młodzieży, dotyczącej ochrony przyrody, zagrożeń i dostępu do informacji o środowisku – 10 tys. zł

 • Pogłębienie praktycznej wiedzy o możliwościach uczestniczenia i prawach mieszkańców województwa w prowadzonych postępowaniach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, planowania gospodarki leśnej,  interwencji związanych z niszczeniem środowiska i przyrody, planowania i prowadzenia inwestycji, tworzenia nowych form ochrony przyrody.
 • Kontakt – Departament Ochrony Środowiska

 

6/ Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego –  prowadzenie działań edukacyjnych, w tym dla dzieci i młodzieży, związanych z praktycznym rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, siedlisk oraz budową schronień zastępczych dla zwierząt – 20 tys. zł

 

 • Pogłębienie praktycznej wiedzy o biologii wybranych gatunków/siedlisk
 • Nabycie umiejętności budowy schronień zastępczych dla zwierząt
 • Rozpoznawanie w terenie charakterystycznych i zagrożonych gatunków w celu prowadzenia prostych monitoringów i inwentaryzacji, a także sposoby ich dokumentowania poprzez bazy danych, standardy pozyskiwania danych wraz z możliwościami zgłaszania odkryć
 • Konkurs ma nauczyć zainteresowanych mieszkańców województwa biologii i praktycznego rozpoznawania gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 • Kontakt – Departament Ochrony Środowiska

 

 Terminy:

 • oferty przygotowane w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: opolskie.engo.org.pl należy składać do dnia 8 marca br.
 • planowane rozstrzygnięcie konkursów do końca maja br.
Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.