Wspieraj wolne media

Odpady na terenie Gminy Dobrzeń Wielki odbierane są przez Spółkę PROWOD nie tylko od indywidualnych mieszkańców, ale także z nieruchomości niezamieszkałych na terenie, których powstają odpady. Do takich nieruchomości zaliczają się wszystkie firmy, które mają podpisaną umowę ze Spółką na odbiór odpadów komunalnych.

Odbiór odpadów od firm

Uwagę należy zwrócić na fakt, że odpady odbierane od firm są wyłączone z gminnego systemu odbierania odpadów i w żaden sposób nie są powiązane z wywozami z terenu Gminy od mieszkańców. Dla każdego transportu wystawiane są osobne karty przekazania odpadów, odpady są oddzielnie ważone i dostarczane do miejsca ich odbioru osobnymi transportami. Dodatkowo ilości odpadów odbieranych od firm są ujmowane w oddzielnym sprawozdaniu rocznym. Firma płaci za taką ilość odpadów jaką przekaże do odbioru. Każdy worek, czy pojemnik liczony jest oddzielnie i naliczana jest za niego opłata.

Firma PROWOD może w pełni świadczyć usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, ponieważ posiada stosowny wpis w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Dodatkowo Spółka posiada wymagany wpis do RDR (rejestr działalności regulowanej), który wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 9c ust.1 mówiący o tym, że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (w tym przypadku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki).

Przypominamy, iż obowiązujące przepisy obligują właściciela każdej nieruchomości, w tym także firmy, do gospodarowania odpadami w sposób selektywny. Oznacza to, że niezależnie czy jest to osoba fizyczna czy firma, każdego obowiązują takie same zasady odbierania odpadów tj. tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, bioodpady czy odpady zmieszane. Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. DZ.U. z 2020 r. poz. 2361 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez (…) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1”.

Należy też zaznaczyć, że zgodnie z ww. ustawą gminy są zobowiązane osiągnąć określony poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Gmina, która nie wywiązuje się z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów recyklingu podlega wysokiej karze pieniężnej. Jest to dodatkowy, ważny argument przemawiający za selektywnym zbieraniem odpadów.  Spełniając wymagania ustawy oraz działając w trosce o środowisko naturalne i promując zasady zmierzające do gospodarki o obiegu zamkniętym Spółka PROWOD oferuje jedynie możliwość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies