Jednym z głównych zadań państwa jest ochrona obywateli, tak aby nie stawali się oni ofiarami przestępstw, a w razie gdyby do tego doszło – udzielenie im pomocy oraz schwytanie i ukaranie sprawców.

Pomoc daje moc

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na niwelowanie skutków przestępstwa. Pokrzywdzeni często odczuwają fizyczne, emocjonalne i finansowe skutki przestępstwa, dlatego ważne jest, aby mieli dostęp do informacji i wsparcia w odniesieniu do swoich praw i obowiązków. Wsparcie takie można otrzymać w Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

DLA KOGO?
Pomoc przeznaczona jest dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa oraz osób im najbliższych (np. członkom rodziny) oraz świadkom i osobom im najbliższym (w tym ostatnim przypadku – katalog dostępnych form pomocy jest ograniczony).

Z pomocy może skorzystać osoba pokrzywdzona takim przestępstwem jak, np.:

 • przeciwko mieniu – np. kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie, oszustwo,
 • przeciwko rodzinie i opiece – np. znęcanie się, niepłacenie alimentów, porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie,
 • przeciwko wolności – np. pogróżki, stalking (uporczywe nękanie), handel ludźmi, uwięzienie,
 • przeciwko życiu i zdrowiu – np. uszkodzenie ciała, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, bójka lub pobicie,
 • seksualne – np. gwałt, kazirodztwo, zachowania seksualne z udziałem osoby niepełnoletniej, molestowanie seksualne,
 • przemoc domowa – np.:
  • fizyczna, w tym bicie, popychanie, zmuszanie do kontaktów seksualnych, głodzenie,
  • psychiczna, w tym wyzywanie, wszczynanie awantur, szantaż, wymuszanie określonych zachowań, więzienie w zamkniętym pomieszczeniu,
  • wypadki komunikacyjne – na przykład wypadek drogowy lub katastrofa komunikacyjna.

FORMY POMOCY

Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Zakres pomocy udzielanej uprawnionym osobom obejmuje:

 • pomoc prawną
 • mediację
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc psychiatryczną
 • doradztwo pierwszego kontaktu
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy
 • pokrywanie kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego
 • finansowanie kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 • finansowanie robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 • finansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia
 • finansowanie zakupu wartości niematerialnych i prawnych.

CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ

W celu uzyskania pomocy należy okazać dokument potwierdzający tożsamość, na przykład dowód osobisty, paszport, legitymację.

W przypadku pomocy prawnej – wskazane jest przygotowanie dokumentów z sądu, policji, prokuratury (o ile pokrzywdzony je posiada), w szczególności dokumenty, które określają terminy w postępowaniu sądowym.

Na miejscu, osoba, która chce skorzystać z pomocy, zostanie poproszona o wypełnienie wniosku  o udzielenie pomocy oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku, a w przypadku ich braku – przeprowadzony zostanie wywiad w celu uprawdopodobnienia pokrzywdzenia przestępstwem.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całej Polski funkcjonuje obecnie 16 ośrodków, ale 305 miejsc świadczenia pomocy. Wykaz ośrodków można znaleźć w wyszukiwarce na stronie Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

INFOLINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem  – oprócz darmowej pomocy specjalistycznej i materialnej – działa także całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem  – pod numerem telefonu +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim), mail info@numersos.pl.

Więcej informacji dostępnych jest a stronie Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

LOKALIZACJE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE OPOLSKIM

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28
  poniedziałek, godz. 10.00 – 14.00
 2. Klub Samorządowy w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 1
  wtorek, godz. 8.00 – 12.00
 3. Dom Kultury w Ozimku, ul. Ks. Kałuży 4
  środa, godz. 9.00-13.00
 4. Urząd Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 C
  czwartek, godz. 11.00 – 15.00
 5. Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29
  piątek, godz. 10.00 – 14.00

POZOSTAŁE PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

 1. Urząd Gminy w Dąbrowej, ul. Sztonyka 56
  poniedziałek, godz. 8.00 – 12.00
 2. Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
  poniedziałek, godz. 8.00-12.00
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, ul. Powstańców 12
  wtorek, godz. 10.00-14.00
 4. Biblioteka Publiczna w Starych Budkowicach , ul. Ogrodowa 3
  wtorek, godz. 11.00-15.00
 5. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6
  środa, godz. 11.00-15.00
 6. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 6
  środa, godz. 8.00 – 12.00
 7. Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104
  czwartek, godz. 8.00 – 12.00
 8. Domu Kultury w Ozimku, ul. Ks. Kałuży 4
  czwartek, godz. 9.00-13.00
 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach, ul. Opolska 3
  piątek, godz. 12.00-16.00
 10. Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1
  piątek, godz. 10.00-14.00

III. PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA:

 1. Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29
  poniedziałek, godz. 13.00-17.00, czwartek, godz. 7.30-11.30
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, ul. Powstańców 12
  poniedziałek, godz. 10.00-14.00
 3. Dom Kultury w Ozimku, ul. Ks. Kałuży 4
  wtorek, godz. 9.00-13.00
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 28
  wtorek, godz. 8.00-12.00
 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach, ul. Opolska 3
  środa, godz. 8.00-12.00
 6. Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1
  środa, godz. 8.00-12.00
 7. Biblioteka Publiczna w Starych Budkowicach, ul. Ogrodowa 3
  czwartek, godz. 9.00-13.00
 8. Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
  piątek, godz. 9.00-13.00
 9. Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6
  piątek, godz. 8.00-12.00

Aktualne informacje na temat dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo na stronie internetowej Powiatu: https://powiatopolski.pl oraz dedykowanej podstronie projektowej:https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-opolski-2023/.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (także w zakresie tejże działalności).

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

REJESTRACJA NA WIZYTY

W celu uzyskania pomocy w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 77 541 51 69

(poniedziałek: 7.30 – 16.30, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.00, piątek: 7.30 – 13.30)

lub elektronicznie za pośrednictwem strony https://zapisy-np.ms.gov.pl/.

Pomoc daje moc

*Materiał partnera

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie