Beneficjenci trzech konkursów dla organizacji pozarządowych podpisali dziś umowy dotacyjne z samorządem wojewódzkim. Będą realizować zadania z zakresu tolerancji, edukacji i wolontariatu.

Te trzy konkursy mają wiele wspólnych elementów i zawierają w sobie podobne komponenty. Bardzo dobrze sprawdziło się wzajemne poznawanie i współpraca organizacji pozarządowych, działających w różnych miejscach. Ta różnorodność przekłada się na wiele ciekawych pomysłów.

Upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich zajmie się 9 organizacji w ramach konkursu “Opolskie życzliwe i różnorodne”. 100 000 złotych zostało podzielone pomiędzy Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz, Fundację #Nowe możliwości, Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Stowarzyszenie Kulturalne Opole, Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice.  Przygotowane pomysły będą polegać na propagowaniu szacunku i wartości, jakie płyną z przestrzegania praw człowieka oraz eliminowania uprzedzeń i stereotypów, działania na rzecz zwiększenia wrażliwości społecznej mieszkańców, promowanie postaw szacunku i akceptacji wobec drugiego człowieka.

Promocją wolontariatu zajmie się 16 organizacji. W tym przypadku dotacja wyniosła 184 000 zł. Organizowane będą gale wolontariatu, konferencje, treningi umiejętności, porady psychologiczne, szkolenia dla trenerów, warsztaty. Tym zajmą się: Fundacja Małe Wielkie Drobiazgi, Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Chorągiew Opolska ZHP, Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz, „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Stowarzyszenie “Sukces po Opolsku, Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole, Okręgowy Związek Judo w Opolu, Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie “Projekt: Opolskie”, Fundacja Llamerada, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Harmonia Życia, Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego “Juvenes”, Ochotnicza Straż Pożarna w Karłowicach, Opolski Związek Piłki Nożnej.

Ostatnim rozstrzygniętym konkursem jest “Opolska pozytywna edukacja”. Dotacje trafiły do 14 organizacji na łączną kwotę 181 000 zł. Będzie to m.in. podkreślenie wielokulturowego charakteru regionu, wsparcie nauczycieli, przeciwdziałanie skutkom postpandemicznym czy działanie wpisujące się w Europejski Rok Umiejętności. Umowy z marszałkiem województwa podpisali: Opolska Fundacja Filmowa OFFilm, Piastun -Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz, Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji, Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE, Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE, Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowic, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Nadzieja”, Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych “Prudenter Agas”, Fundacja Aktywnym Być, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Oto pełne listy beneficjentów i realizowanych przez nich zadań.

1/ Opolskie życzliwe i różnorodne – konkurs ofert na zadania dotyczące upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich – dotacja dla 9 organizacji na kwotę 100 000 zł– to m.in. inicjatywy o charakterze świadomościowym, mające na celu działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz eliminowania uprzedzeń i stereotypów, działania na rzecz zwiększenia wrażliwości społecznej mieszkańców, promowanie postaw szacunku i akceptacji wobec drugiego człowiek

LP Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację miejscowosc Nazwa zadania publicznego Skrócony opis zadania Wysokość przyznanej dotacji (zł)
1 Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz Kluczbork „II Akademia Praw Człowieka”- pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich 1. warsztaty z zakresu mediacji szkolnej i rówieśniczej, które poprowadzi doświadczony mediator. Warsztaty zakończą się symulacją procesu mediacji, który pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności bez ryzyka szkody dla stron w konflikcie

2. przeprowadzenia Turniej Debat Oksfordzkiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kluczborku przy obecności publiczności, którą będą uczniowie ze zgłoszonych czterech szkół, a także uczniowie z klas 8 ze szkół podstawowych.

12 000,00 zł
2 Fundacja #Nowe możliwości Opole TOLERANCJA- postawa pozytywna, czyli CZAS NA TOLERANCJĘ organizacja debaty na temat toleracji wśród dzieci i młodzieży z województwa opolskiego w – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 2023, który odbędzie się 16.11.2023 r. 15 000,00 zł
3 Stowarzyszenie Europa Iuvenis Opole Opolskie. Strefa różnorodności 1. warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży poświęccone kwestii wielokulturowości

2. wystawa plenerowa Opolu, pokazująca różne oblicza różnorodności

3. żywa biblioteka – spotkanie z okazji Międzynarodowego Tygodnia praw Człowieka (zaproszenie osób reprezentujących różne grupy społeczne, mogące być same w sobie świadectwem bogactwa różnorodności, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony praw człowieka w regionie oraz w całej Polsce)

11 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Kulturalne Opole Opole PRIDE WEEKEND organizację wydarzeń towarzyszących V Marszowi Równości w Opolu, który odbędzie się 8 lipca 2023r. Miejscem wydarzeń będzie Klubokawiarnia społeczna OPO prowadzona przez Stowarzyszenie Kulturalne Opole – od początku działalności przyjazna osobom reprezentującym społeczność LGBTQ+.

– impreza taneczna / DJ-set,

–  występ drag queens,

–  debata społeczna,

–  wegetariański brunch,

11 500,00 zł
5 Piastun- Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Opole „Wielokulturowe opolskie”- seria działań edukacyjnych i twórczych dla dzieci i młodzieży uświadamiających wartości wielokulturowości regionu 1.  Wycieczka edukacyjna. Podczas wycieczki, która będzie jednym z ważniejszych elementów zadania zostanie przedstawiona historia wielokulturowości na przykładzie Opola,

2.  Wykład prezentujący historię i teraźniejszość wielokulturowości regionu województwa opolskiego,

3.  Po nabyciu stosownej wiedzy podczas wykładu i wycieczki zadaniem uczestników będzie stworzenie w podgrupach projektów inicjatyw na rzecz tolerancji, pozbawienia stereotypów,

3. Realizacja inicjatyw uczniowskich.

9 000,00 zł

 

 

LP Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację miejscowosc Nazwa zadania publicznego Skrócony opis zadania Wysokość przyznanej dotacji (zł)
6 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Fabryka Zmian” Kluczbork Opolskie niejedną ma twarz 1. Warsztaty artystyczne prezentujące wielokulturowość Opolszczyzny – tworzenie elementów stroju, makijaż, rekwizyty – prace zostaną zaprezentowane podczas publicznego pokazu przed koncertem oraz w fotografii.

2. Teatr cieni, ukazujący równość płci, narodowości wieku, statusu społecznego, pokaz

Zabawy metaforyczno – integracyjne, budujące wspólnotę poprzez ukazanie cech i elementów wspólnych (np. łączenie w grupy osób mających w swych rodzinach obcokrajowców, przodków z Kresów, Ślązaków, etc) 3. Koncert muzyki etno

10 000,00 zł
7 Stowarzyszenie Tęczowe Opole Opole Różnorodni w dialogu 2023 1. Fundacja Laboratorium Zmiany zorganizuje warsztaty dla młodzieży, aby zapobiegać radykalizacji postaw, zachęcić do krytycznego myślenia oraz przeciwdziałać stereotypom i uprzedzeniom.

2. Stowarzyszenie Tęczowe Opole przeprowadzi działanie o charakterze aktywnej kampanii świadomościowej dotyczącej praw człowieka w postacji tzw. Żywej Bibloteki, czyli spotkań, podczas których możliwe jest wysłuchanie osób, które doświadczyły lub doświadczają ograniczania swobód obywatelskich lub wręcz łamania ich praw

3. Fundacja Geko zrealizuje spotkanie w formie niewielkiej konferencji, złożonej z dwóch sesji: panelowej i dyskusyjnej. Tematem konferencji będą konflikty pojęciowe i trudności w prowadzeniu dialogu związane z pojęciem które budzi kontrowersje w społeczeństwie.

9 000,00 zł
8 „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy Nysa Pozytywne Opolskie organizacja konwencji wraz z towarzyszącej jej warsztatami i panelami dyskusyjnymi z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i objęcie wsparciem w ramach projektu minimum 35 uczestników 11 500,00 zł
9 Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień- Zębowice Dobrodzień Teatralnie i filmowo przeciw uprzedzeniom i stereotypom Wyświetlenie filmu dla mieszkańców województwa „Obłoki płyną nad nami”, którego bohaterami są mieszkańcy Dobrodzienia, którzy reprezentują różne mniejszości – niemiecką, żydowską, kresową. Autorką filmu jest mieszkanka Dobrodzienia artystka znana na świecie Anna Konik. Po filmie odbędzie się spotkanie z bohaterami i dyskusja. Ponadto wystawiony zostanie spektakl teatru ulicznego pokazujący dialog międzykulturowy. 11 000,00 zł
100 000,00 zł

 

2/ Siła wolontariatu w regionie – konkurs ofert na zadania dotyczące promocji i organizacji wolontariatu w regionie – dotacja dla 16 organizacji na kwotę 184 000 zł– to m.in. angażowanie wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym mieszkańcom regionu, rozwój oraz profesjonalizacja działań wolontariuszy, edukacja z zakresu wolontariatu, tworzenie i rozwój lokalnych lub regionalnych baz wolontariuszy.

LP Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację Miejscowość Nazwa zadania publicznego Skrócony opis zadania Wysokość przyznanej dotacji (zł)
1 Fundacja Małe Wielkie Drobiazgi Kędzierzyn-Koźle Małe Wielkie Drobiazgi – tak mało dla Ciebie a tak wiele dla kogoś! Program wsparcia długofalowego na rzecz osób potrzebujących, stworzenie klubu dla młodych wolontariuszy 12 000,00 zł
2 Stowarzyszenie Europa Iuvenis Opole Wolontariat – moc możliwości! Cykl szkoleń i warsztatów 12 000,00 zł
3 Chorągiew Opolska ZHP Opole Harcerscy liderzy wolontariatu 2023 Ogólnopolska konferencja instruktorska, program wakacyjnych praktyk dla wolontariuszy, wyprawa liderów, kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą 12 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz Kluczbork Pikniki wolontariackie „Pokoloruj swoje emocje” Organizacja 2 pikników

wolontariackich

12 000,00 zł
5 „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy Nysa Wolontariusze pozytywni w działaniu 2023 Szkolenie nt. wolontariatu 12 000,00 zł
6 Stowarzyszenie „Sukces po Opolsku” Moszna SprzątaMY, bo kochaMY to miejsce . Akcja wolontariacka sprzątania Mosznej, Kujaw i Zieliny Angażowanie wolontariuszy w działania na rzecz lokalnej społeczności 12 000,00 zł
7 Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole Opole Siła Wolontariatu w Regionie – Pomagamy Wspólnie 3-dniowe szkolenie 12 000,00 zł
8 Okręgowy Związek Judo w Opolu Opole Odkrywaj OPOLSKIE poprzez pomaganie Warsztaty praktyczne nt. efektywnej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży 12 000,00 zł
9 Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Opole Kuźnia wolontariatu 3 szkolenia dla liderów

wolontariatu

12 000,00 zł
10 Stowarzyszenie „Projekt: Opolskie” Opole Opolska Moc Pomagania Warsztaty dla seniorów 12 000,00 zł
11 Fundacja Llamerada Dębowiec Razem w akcji Warsztaty rękodzielnicze dla osób niepełnosprawnych 11 000,00 zł

 

 

LP Nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację Miejscowość Nazwa zadania publicznego Skrócony opis zadania Wysokość przyznanej dotacji (zł)
12 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Opole II Forum Wolontariatu Opolskiego Organizacja Forum Wolontariatu – możliwość wymiany doświadczeń, wspólnej dyskusji, wzmocnienia kompetencji 11 000,00 zł
13 Fundacja Harmonia Życia Opole Wy dla Nas, My dla Was- wsparcie wolontariuszy Wsparcie w zakresie doradztwa psychologiczno- zawodowego 11 000,00 zł
14 Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Opolskiego „Juvenes” Opole Studencka Gala Wolontariatu – „Superbohater Samorządowy” Gala Wolontariatu „Superbohater Samorządowy”, szkolenie, warsztat, zbudowanie bazy aktywnych wolontariuszy studenckich 11 000,00 zł
15 Ochotnicza Straż Pożarna w Karłowicach Karłowice Młody strażak wolontariuszem dla dobra wspólnego Trening umiejętności członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, upowszechnianie wiedzy o MDP jako formie wolontariatu 10 000,00 zł
16 Opolski Związek Piłki Nożnej Opole Wolontariat – Junior Coach Projekt edukacyjny skierowany do uczniów i zawodników, którzy chcieliby spróbować swoich sił w roli trenera-asystenta, a w przyszłości trenera piłki nożnej 10 000,00 zł
184 000,00 zł

3/ Opolska pozytywna edukacja – konkurs ofert na zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – dotacje dla14 organizacji na kwotę 181 000 zł – to m.in. wsparcie wielokulturowego charakteru regionu, wsparcie nauczycieli, przeciwdziałania skutkom postpandemicznym, działania wpisujące się w Europejski Rok Umiejętności.

Obszar Oferent Tytuł zadania Przyznana kwota dotacji
wsparcie wielokulturowego charakteru regionu Opolska Fundacja Filmowa OFFilm Różnorodność kulturowa i wyznaniowa regionu w edukacji i wychowaniu. 19 000,00 zł
Piastun -Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Poznajemy swoją małą ojczyznę, jej dziedzictwo kulturowe i historyczne – seria działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa opolskiego 8 000,00 zł
wsparcie nauczycieli Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz Kluczborska Pozytywna Edukacja 18 000,00 zł
Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne Inkluzja w edukacji województwa opolskiego 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji Rozwijamy skrzydła społeczności szkolnej poprzez szkolenia! 9 000,00 zł
przeciwdziałanie skutkom postpandemicznym Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE Rozwijamy się wszechstronnie! Działania edukacyjno-wychowawcze w walce ze skutkami postpandemicznymi 18 000,00 zł
Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE OPOLSKIE DZIECIOM – PROJEKT EDUKACYJNY DLA NAJMŁODSZYCH 18 000,00 zł
Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia Żagle na dobrą przyszłość 9 000,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Gołuszowice Endorfinki dla rodzinki 9 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” Barwy edukacji 8 000,00 zł
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent Ogólnopolska Olimpiada Przedszkolaków „Torba Kangura” 4 000,00 zł
działania wpisujące się w Europejski Rok Umiejętności Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych „Prudenter Agas” Debaty obywatelskie 18 000,00 zł
Fundacja Aktywnym Być Ciekawa nauka – kostka Rubika 15 000,00 zł
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Akademia ELOm 13 000,00 zł
SUMA 181 000,00 zł

Fot. kapitan

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.