Laury wręczono już po raz 23. Organizatorem jest Opolska Izba Gospodarcza, która w grudniu 2013 roku ustanowiła dodatkową, nagrodę specjalną nagrodę „Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego.” W tym roku Orzeł trafił do NUTRICII…

Przypomnijmy :

Laureatami tej nagrody są: Europejski Komisarz Elżbieta Bieńkowska, arcybiskup Alfons Nossol, prof. Stanisław Nicieja, Ryszard Zembaczyński, profesor nauk medycznych, kardiochirurg Marian Zembala profesor, Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Prezes Honorowy RIG w Katowicach i Przewodniczący Kapituły Laurów UiK w Katowicach Tadeusz Donocik a w roku ubiegłym laureatem tej zaszczytnej ,specjalnej nagrody został poprzedni prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas.

 

Kategoria Po Publico Bono. Laur w tej kategorii przyznawany jest za: działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej; na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego; na rzecz ochrony środowiska i regionów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym; działania z zakresu międzynarodowego i międzyetnicznego oraz dyplomacji społecznej, a także społecznej odpowiedzialności biznesu i za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy, powiatu, regionu.

1. Janusz Gruszka Leśniczy w Leśnictwie Dąbrowa
2. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ” Kamyki ” Marcin Madziała
3. Środowiskowy Dom Samopomocy “Promyczek” z Kędzierzyna -Koźla

Kategoria: Menadżer, Lider społeczno – gospodarczy przyznawany jest za: tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy; umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej; działania na rzecz integracji środowiska; tworzenie nowych miejsc pracy a także za twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

1. Czesław Drozd Dyrektor Oddziału Opolskiej Izby Gospodarczej w Brzegu
2. Anna Soroczyńska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
3. Tomasz Ganczarek Prezes spółki Moszna Zamek
4. Jacek Bialik Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
5. Aleksandra Rak Dyrektor Zarządzający/Wiceprezes Zarządu FORMOPEX Sp. z o. o
6. Marcin Otrzonsek Dyrektor Handlowy Działu Produkcji Profili Profilar Sp. z o.o
7. Mariusz Dynak Dyrektor Realizacji Projektów w Adamietz sp. z.o.o
8. Michał Boszczar Dyrektor Realizacji Projektów w Adamietz sp. z.o.o
9. Jan Szczepanik Dyrektor Realizacji Projektów w firmie ADAMIETZ Spółka z o.o
10. Jacek Jarocki Dyrektor Produkcji Deserków i Obiadków w NUTRICII Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.

Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo. Ten laur przyznawany jest za: wysoką jakość wyrobów i usług, oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy, systematyczne inwestowanie w rozwój firmy, dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności, tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, dbałość o ochronę środowiska i twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

 ELIN Arkadiusz Miszkiewicz

Kategoria: Kobieta Przedsiębiorcza. Laur przyznawany jest za: umiejętne prowadzenie firmy i osiąganie dobrych wyników finansowych; ciągły rozwój firmy, rozszerzanie działalności i wchodzenie na nowe rynki; współpracę ze środowiskiem naukowym i wprowadzanie innowacji na rynek; tworzenie nowych miejsc pracy i tworzenie przyjaznej atmosfery pracy.

 Słodka Babka Magdalena Cieślak

W kategorii Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy laur przyznawany jest za: skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych, mających na celu zrealizowanie nowych inwestycji oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu i lokalnych przedsiębiorców, prowadzenie partnerskiego dialogu w celu tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, godne reprezentowanie interesów przedsiębiorców a także pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zarządzanie finansami i realizację zamówień publicznych

1. Katarzyna Kuraś Kierownik Referatu Rolnictwa i Łowiectwa Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
2. Agnieszka Kamińska Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
3. Maciej Kalski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
4. Mirosław Sokołowski Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
5. Marek Pietruszka wójt gminy Strzeleczki
6. Agnieszka Planetorz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola

Laur w kategorii Kultura przyznawany jest za: wysoki poziom artystycznych lub sportowych dokonań, ponadregionalny i międzynarodowy zakres działań, umiejętność dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej i sukcesy na tym polu; pozyskiwanie przychylnych recenzji, opinii krytyków i mediów.

1. Jerzy Stemplewski Opolski artysta fotografik i dokumentalista życia w naszym regionie.
2. Hubert Prochota Pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
3. Jakub Dubik Prezes Fundacji Master Art, pomysłodawca Opolskiego Banku Talentów, wiolonczelista, członek duetu Cello Brothers

Laur w kategorii Media przyznawany jest za: niezależność, wysoki standard i rzetelną informację, wieloletnią współpracę z samorządem gospodarczym, konsekwentny i prawdziwy przekaz problemów i osiągnięć związanych z przemianami społecznymi i gospodarczymi.

Adam Leszczyński naczelnik i rzecznik biura prasowego Urzędu Miasta Opola

Laur w kategorii Firma Społecznie Odpowiedzialna przyznawany jest za: uwzględnienie w działalności firmy zarówno celów biznesowych jak i potrzeb społecznych, dzielenie się swoimi zasobami w środowisku i społeczności lokalnej lub regionalnej; gwarantowanie godnych warunków pracy, zapewnienie rozwoju i edukacji pracowników, stwarzanie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, promocja idei równych szans; uwzględnianie w działalności firmy aspektów proekologicznych poprzez m.in. inwestycje ekologiczne, edukację, odnawianie zasobów przyrody itp.

Hengst Filtration Poland Sp. z o.o.

ZŁOTE LAURY

Złote Laury Umiejętności i Kompetencji 2022 otrzymali :

w kategorii: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm:

Kędzierzyńsko- Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

w kategorii: Menedżer, lider społeczno – gospodarczy

Katarzyna Rudzińska Dyrektor ds Zasobów Ludzkich, Bezpieczeństwa, Produktywności, Transformacji Cyfrowej NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
Henryk Małek Sekretarz Powiatu Krapkowickiego
Przemysław Zych Wiceprezydent Miasta Opola
Mieczysława Fyk-Łazar Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu ADAMIETZ Sp. z o.o.
Mirosław Wiciak Dyrektor Operacyjny ADAMIETZ Sp. z o.o. Prezes Zarządu KS Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. Ozimek
Krystyna Michalczyk Menadżer Zarządzająca Hotelami : Hotel Trojan- Lądek Zdrój; Rezydencja Willa Barbara- Lądek Zdrój; Hotel Piast- Opole
Jan Streiss Dyrektor Realizacji Projektów, Prokurent ADAMIETZ Sp. z o.o
Henryk Piotr Osadnik Prezes Zarządu OK INVESTMENT Sp. z o.o.
Marek Staszewski Dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu;

w kategorii: Kobieta przedsiębiorcza

Małgorzata Plachetka Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy.
Gabriela Waloszek Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy

w kategorii: Polskie przedsiębiorstwo

Strunobet-Migacz Sp. z o. o. z Lewina Brzeskiego

w kategorii: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Roman Kamiński Z-ca Burmistrza Kluczborka

Kapituła Laurów przyznała za rok 2022 cztery Platynowe, jeden Kryształowy Laur i Nagrodę Specjalną Opolskiej Izby Gospodarczej „Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego” które przyznawane są ludziom o wybitnych osobowościach i niekwestionowanym autorytecie, których działalność ma wymiar ponadregionalny, a często nawet międzynarodowy. Wartości płynące z ich pracy są uniwersalne, godne naśladowania i tworzą atmosferę szczególnego szacunku.

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymali:

Sabina Nowosielska Prezydent Kędzierzyna – Kożla
P.V.Prefabet Kluczbork SA
Ryszard Wójcik Prezes Zarządu SINDBAD Sp. z o.o.
Renata Ćwirzeń – Szymańska Skarbnik Miasta Opola

Kryształowy Laur Umiejeętności i kompetencji trafił do Marian Siwon Executive President Regionu Polska Bilfinger SE, Dyrektor ds. rozwoju i badań w Multiserwis Sp. z o. o.

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej w dniu 17 grudnia 2013 r. podjęła Uchwalę w sprawie ustanowienia Nagrody Specjalnej Opolskiej Izby Gospodarczej pod nazwą : „ Opolski orzeł księcia Jana Dobrego” .
W tym roku laureatem tej zaszczytnej, specjalnej nagrody jest NUTRICIA Zakłady

O przyznaniu wyróżnień zadecydowała Opolska Kapituła Laurów w składzie :

1. Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski
2. Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
3. Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola,
4. Sabina Nowosielska – Prezydent Kędzierzyna – Koźla,
5. prof. dr hab. Marian Duczmal – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Przewodniczący Rady OIG,Przewodniczący Kapituły Laurów
6. Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
7. Andrzej Drosik – Wiceprzewodniczący Rady OIG,
8. Józef Garbacz – Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy,
9. prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego,
10. dr hab. inż. Marcin Lorenc – Rektor Politechniki Opolskiej,
11. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki,
12. Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta Kluczborka,
13. Artur Kotara – Burmistrz Lewina Brzeskiego,
14. Dariusz Sznotala – Właściciel Zakładu Usług Transportowo-Sprzętowych „RUDATOM”,
15. Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazdu
16. Bartosz Ryszka – prezes Zarządu OIG, sekretarz Opolskiej Kapituły Laurów.

fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.