22 głosami za, przy czterech przeciwnych radnych PiS, Zarząd Województwa Opolskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku.

Plan dochodów budżetu województwa na 2017 rok, który wynosił 487 787 860 zł, został zrealizowany w 98,3%. Realizacja planu na tym poziomie wynika m.in. z mniejszych niż planowano dotacji i środków europejskich na projekty własne i konkursowe dofinansowane z Unii Europejskiej,  głównie z uwagi na przesunięcia zadań na 2018 rok.

Trzeba jednak podkreślić, że udziały w podatku CIT i PIT ukształtowały się powyżej planu (o ponad 2,5 mln zł). Wydatki budżetu województwa wyniosły w ubiegłym roku 447 298 406 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 94,2%.

Jak mówił marszałek Andrzej Buła, niewykonanie wynikało przede wszystkim z przeniesienia realizacji na kolejny rok zadań współfinansowanych z funduszy unijnych.  Wydatki bieżące stanowiły 61,5 % wykonanych wydatków budżetu ogółem.

Oprócz wydatków na utrzymanie i działalność statutową wojewódzkich jednostek budżetowych,  najważniejsze wydatki bieżące poniesione w 2017 roku to te związane z realizacją zadań z udziałem funduszy unijnych (dużą ich część stanowiły projekty edukacyjne), dotowanie regionalnych przewozów kolejowych i autobusowych, utrzymanie wojewódzkich instytucji kultury, wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,  dotacje na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe  stanowiły 38,5 % ubiegłorocznych wydatków budżetowych, co zdaniem marszałka, stanowi dość doby wskaźnik. Największe zadania inwestycyjne to wydatki na drogi wojewódzkie (14 zdań na kwotę 121,9 mln zł), modernizacja taboru kolejowego dla Przewozów Regionalnych (12,6 mln zł),  wydatki na melioracje i ochronę przeciwpowodziową  (5,6 mln zł),  objęcie udziałów w Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju i zakup udziałów Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych ( 6,1 mln zł), dotacje dla  jednostek ochrony zdrowia, instytucji kultury, uczelni.

Dochody budżetu zrealizowane w 2017 roku były o 32 438 483 zł wyższe od wykonanych wydatków. Tym samym 2017 r. został zamknięty nadwyżką budżetową większą od planowanej o 19 268 229 zł, tj. o 146,3%.

Dzięki konsekwentnej polityce finansowej rok 2017 był kolejnym rokiem znaczącego obniżenia się  poziomu zadłużenia. W stosunku do 2016 roku dług województwa  obniżył się o 19,1 mln zł, tj. o 12,3%, a w stosunku do szczytowego zadłużenia w 2011 roku, które wynosiło 254,5 mln zł, o 118,2 mln zł, tj. o 46,4%. Dzięki temu z budżetu województwa w 2017 roku wydatkowano  kwotę o 9,7 mln zł, tj. o 66,9% niższą na obsługę długu  niż w roku 2012.

Zarząd województwa ma absolutorium

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.