Centrum Integracji Cudzoziemców. Budowanie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego

W dzisiejszych czasach migracja cudzoziemców, w tym również zarobkowa stanowi istotny element obecnej rzeczywistości. Centrum Integracji Cudzoziemców ma na celu promowanie pozytywnych aspektów integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem, tolerancji oraz wspieranie wzajemnej akceptacji i zrozumienia międzykulturowego. Wspólne tworzenie środowiska, w którym zarówno cudzoziemcy, jak i Polacy czują się dobrze, jest priorytetem Centrum. Polskie społeczeństwo zyskuje wiele dzięki różnorodnym umiejętnościom i doświadczeniom, które przynoszą ze sobą cudzoziemcy.

Poprzez promowanie wzajemnego zrozumienia i akceptacji kultur, budujemy harmonijną wspólnotę, pełną empatii i tolerancji. Działania te realizujemy w ramach organizowanych przez nas warsztatów, zajęć, wydarzeń czy pikników– mówi Anna Rawska kierownik CIC

Centrum Integracji Cudzoziemców w Opolu, to miejsce pełne akceptacji i różnorodności. Wydarzenia, m.in. takie, jak kino plenerowe, współtworzenie gry planszowej o Opolu czy warsztaty kuchni Śląskiej podkreślają jego rolę jako inkubatora integracji.

Warsztaty Kuchni Śląskiej zachwyciły uczestników z Kenii i Zimbabwe oraz innych zakątków globu.

Spotkania integracyjne w szkołach budują więzi między młodymi umysłami. Polskie dzieci i ich rówieśnicy z różnych stron Świata uczą się o akceptacji, adaptacji i wspólnym budowaniu przyszłości.

Warsztaty Malowania Wzoru Opolskiego to okno w przeszłość regionu. Wzory regionalne stają się połączeniem tradycji z nowoczesnością.

Kino plenerowe to czas, gdy przedstawiciele różnych narodowości w tym Opolanie mają okazję poznać bliżej atrakcje naszego regionu.

Obchody pierwszych urodzin CIC to dowód na to, że różnorodność buduje społeczność. Mieszkańcy świętują z lokalnymi zespołami i artystami, łącząc się poprzez muzykę i zabawę.Początek formularza

Centrum Integracji Cudzoziemców. Budowanie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego


Foreigners Integration Center. Building an Open and Tolerant Society.

In today’s world, the migration of foreigners, including labor migration, constitutes a significant element of the current reality. The Foreigners Integration Center aims to promote the positive aspects of integrating foreigners with Polish society, tolerance, and supporting mutual acceptance and intercultural understanding. The joint creation of an environment in which both foreigners and Poles feel comfortable is a priority for the Center. Polish society gains a lot from the diverse skills and experiences that foreigners bring with them.

By promoting mutual understanding and acceptance of cultures, we are building a harmonious community full of empathy and tolerance. These actions are carried out through workshops, classes, events, and picnics organized by us, says Anna Rawska, the head of CIF.

The Foreigners Integration Center in Opole is a place of acceptance and diversity. Events such as outdoor cinema, co-creation of a board game about Opole, or Silesian cuisine workshops emphasize its role as an integration incubator.

Silesian Cuisine Workshops delighted participants from Kenya, Zimbabwe, and other corners of the globe.

Integration meetings in schools build bonds between young minds. Polish children and their peers from different parts of the world learn about acceptance, adaptation, and participating together in building the future.

Opole Pattern Painting Workshops provide a window into the region’s past. Regional patterns become a blend of tradition and modernity.

Outdoor cinema is a time when representatives of various nationalities, including the people of Opole, have the opportunity to get to know the attractions of our region more closely.

The celebrations of the first anniversary of CIF are proof that diversity builds a community. Residents celebrate with local groups and artists, uniting through music and fun.


Центр інтеграції іноземців. Будівництво відкритого та толерантного суспільства.

У сучасному світі міграція іноземців, зокрема трудова міграція, є важливою складовою сучасної реальності. Центр інтеграції іноземців має на меті сприяти позитивним аспектам інтеграції іноземців у польське суспільство, толерантності та розвитку взаємного прийняття і міжкультурного порозуміння. Спільне створення середовища, в якому як і іноземці, так і поляки почуваються комфортно, є пріоритетом  центру. Польське суспільство отримує багато завдяки різноманітним навичкам та досвіду, які приносять із собою іноземці.

За допомогою підтримки, взаєморозумінню та прийняттю культур ми будуємо гармонійну спільноту, повну емпатії та толерантності. Ці дії виконуються через проведені нами майстер класи, заняття, події та пікніки – каже Анна Равська, керівник Центру Інтеграції Іноземців.

Центр інтеграції іноземців в Ополі – це місце прийняття та різноманітності. Події, такі як кіно під відкритим небом, спільна розробка настільної гри про Ополе або майстер-класи зі сілезької кухні, підкреслюють його роль як інкубатора інтеграції.

Майстер-класи зі сілезької кухні захопили учасників з Кенії та Зімбабве, а також з інших куточків світу.

Інтеграційні зустрічі в школах будують зв’язки між молодими умами. Польські діти та їхні однолітки з різних куточків світу дізнаються про прийняття, адаптацію та спільну побудову майбутнього.

Майстер класи малювання опольських візерунків – це вікно в минуле регіону. Регіональні візерунки стають поєднанням традиції та сучасності.

Кінотеатр під відкритим небом – це час, коли представники різних національностей, в тому числі мешканці Ополя, мають можливість дізнатися більше про визначні пам’ятки нашого регіону.

Святкування першого дня народження ЦІІ є доказом того, що різноманітність будує спільноту. Мешканці святкують разом з місцевими колективами та артистами, спілкуючись через музику та веселощі.


Центр інтеграції іноземців. Будівництво відкритого та толерантного суспільства.

У сучасному світі міграція іноземців, зокрема трудова міграція, є важливою складовою сучасної реальності. Центр інтеграції іноземців має на меті сприяти позитивним аспектам інтеграції іноземців у польське суспільство, толерантності та розвитку взаємного прийняття і міжкультурного порозуміння. Спільне створення середовища, в якому як і іноземці, так і поляки почуваються комфортно, є пріоритетом  центру. Польське суспільство отримує багато завдяки різноманітним навичкам та досвіду, які приносять із собою іноземці.

За допомогою підтримки, взаєморозумінню та прийняттю культур ми будуємо гармонійну спільноту, повну емпатії та толерантності. Ці дії виконуються через проведені нами майстер класи, заняття, події та пікніки – каже Анна Равська, керівник Центру Інтеграції Іноземців.

Центр інтеграції іноземців в Ополі – це місце прийняття та різноманітності. Події, такі як кіно під відкритим небом, спільна розробка настільної гри про Ополе або майстер-класи зі сілезької кухні, підкреслюють його роль як інкубатора інтеграції.

Майстер-класи зі сілезької кухні захопили учасників з Кенії та Зімбабве, а також з інших куточків світу.

Інтеграційні зустрічі в школах будують зв’язки між молодими умами. Польські діти та їхні однолітки з різних куточків світу дізнаються про прийняття, адаптацію та спільну побудову майбутнього.

Майстер класи малювання опольських візерунків – це вікно в минуле регіону. Регіональні візерунки стають поєднанням традиції та сучасності.

Кінотеатр під відкритим небом – це час, коли представники різних національностей, в тому числі мешканці Ополя, мають можливість дізнатися більше про визначні пам’ятки нашого регіону.

Святкування першого дня народження ЦІІ є доказом того, що різноманітність будує спільноту. Мешканці святкують разом з місцевими колективами та артистами, спілкуючись через музику та веселощі.

Wejdź na stronę: https://www.cic.wup.opole.pl/pl/
Facebook: https://www.facebook.com/CentrumIntegracjiCudzoziemcowOpolskie
Instagram:  https://www.instagram.com/cic_opole/

Centrum Integracji Cudzoziemców. Budowanie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego

Centrum Integracji Cudzoziemców. Budowanie społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie